aquelcredit.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy15
Obdržené negativní hlasy13
Karma:3 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (254)

1

3 Thumbs up   2 Thumbs down

Poddolování


Výraz používaný při definování škody. Rozumí se jím lidská činnost spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.
Zdroj: aquelcredit.cz

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Neinkasní intervence


Informace pro získatele, že se vyskytla v nově sjednané smlouvě chyba nebo že je potřeba doplnit další potřebné informace.
Zdroj: aquelcredit.cz

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

prolongace


Jde o obnovu pojistné smlouvy, tedy o prodloužení platnosti pojistné smlouvy sjednané na dobu určitou, používá se v majetkových pojištěních.
Zdroj: aquelcredit.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Claims made


Jde o princip pojištění odpovědnosti za škodu – konkrétně metodu uplatnění nároku pro definici pojistné události. Je založen na principu, že pojistnou událostí, ke které musí dojít v době platnosti pojištění, je vznesení nároku na náhradu škodou vůči pojištěnému. Přitom se nezkoumá, kdy došlo k příčině vzniku škody. K tomu mohlo dojít i v minu [..]
Zdroj: aquelcredit.cz

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Loss occurence


Neboli princip příčiny. Jde o metodu používanou při definici pojistné události v pojištění odpovědnosti za škodu. Určuje, že k příčině pojistné události musí dojít v době platnosti pojistné smlouvy. Přitom nároky na náhradu škody mohou být vzneseny i několik let po jejím skončení. Druhým používaným principem v pojištění odpovědnosti za škodu j [..]
Zdroj: aquelcredit.cz

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Obmyšlený


Osoba, odlišná od pojištěného, které vznikne právo na pojistné plnění v případě pojistné události. Nejčastěji se používá u pojištění osob pro případ smrti pojištěného. Obmyšlený se určuje buď jménem nebo vztahem k pojištěnému a pojistník může tuto osobu měnit. Není-li tato osoba určena nebo nevznikne-li jí právo na plnění, nabývají toto právo osoby [..]
Zdroj: aquelcredit.cz

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Področní placení


způsob placení pojistného, pokud je sjednána více jak jedna splátka pojistného ročně.
Zdroj: aquelcredit.cz

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojištění věna


Speciální varianta pojištění dětí. Někdy se nazývá Svatební pojištění. Ve prospěch dítěte je uzavřeno kapitálové pojištění pro případ smrti nebo dožití jednoho či obou rodičů na sjednanou částku, které končí dosažením určitého věku dítěte. V případě smrti či trvalé invalidity jednoho z rodičů (či obou) se většinou přestává platit pojistné a dítě za [..]
Zdroj: aquelcredit.cz

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Vnitrostátní silniční doprava


termín používaný v oblasti pojištění zásilek či odpovědnosti dopravce. Rozumí se jí zpravidla silniční doprava, při níž se místo výchozí a místo cílové nenachází na území dvou různých států nebo okružní jízda po území maximálně jednoho státu.
Zdroj: aquelcredit.cz

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

zemětřesení


Živelní pojištění, událostí se tím rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské kůře. V podmínkách pojistitele bývá stanoveno, při jakém stupni mezinárodní stupnice udávající makro seismické účinky zemětřesení (MCS) je již zemětřesení považováno za pojistnou událost. V podmínkách může být rovněž stanoveno, zda se stupeň zemětřesení měří [..]
Zdroj: aquelcredit.cz


Pro zobrazení všech definic slova 254 se přihlašte, prosím.