energetika.plzen.eu

Website:https://energetika.plzen.eu/
Obdržené pozitivní hlasy24
Obdržené negativní hlasy9
Karma:14 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (285)

1

7   1

Izotop


Izotopy jsou nazývány atomy se stejným počtem protonů a rozdílným počtem neutronů. Mají velmi podobné chemické vlastnosti (díky stejnému elektronovému obalu).
Zdroj: energetika.plzen.eu

2

3   1

Fosilní paliva


Látky na bázi uhlíku a vodíku, vzniklé před miliony let v zemské kůře přetvořením organických látek. Podle skupenství rozlišujeme tuhá paliva (uhlí), kapalná paliva (ropa) [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu

3

2   0

Hať


Hať je vlastně menší přehrada. Její využití jako haťové vodní elektrárny je možné hlavně na řekách s malým sklonem dna a s velkými průtoky. Podle konstrukce můžeme hatě dělit n [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu

4

1   0

Bánkiho turbína


Rovnotlaká vodní turbína (stejný tlak před turbínou i za turbínou) s dvojnásobným průtokem vody (voda protéká oběžné kolo), výrobně nenáročná. Použití vhodné pro malé [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu

5

1   0

Elektrárna


Průmyslové zařízení k výrobě elektrické energie transformací části dodávané energie (nejčastěji tepelné, jaderné, vodní, větrné, atd.) na elektrickou energii.
Zdroj: energetika.plzen.eu

6

1   0

Ionizace


Ionizace je změna elektricky neutrálních atomů na iony čili nosiče elektrického náboje. Nevodivé plynné prostředí se vlivem ionizace stává vodivým pro elektrický proud.
Zdroj: energetika.plzen.eu

7

1   0

Lignit


Geologicky nejmladší tuhé fosilní palivo s relativně nízkou výhřevností. V České republice není těžba lignitu významná. Jihomoravská lignitová ložiska zásobují uhelnou elektrárnu [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu

8

1   0

Magnetizmus


Schopnost vzájemného působení látky a magnetického pole. Magnetické děje jsou přímým následkem elektrických dějů. Pojmem magnetizmus také označujeme vědní obor zkoumající vznik ma [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu

9

1   0

Manometr


Přístroj na měření tlaku. Tvorba páry v kotli je izobarický děj, to znamená, že probíhá při konstantním tlaku. Je proto přesné určení tlaku v kotli důležitým provozním údajem. J [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu

10

1   0

Nukleon


Nukleon je společný název pro částice jádra atomu - neutron a proton.
Zdroj: energetika.plzen.eu


Pro zobrazení všech definic slova 285 se přihlašte, prosím.