ferovaskola.cz

Website:http://www.ferovaskola.cz/uvod
Obdržené pozitivní hlasy1
Obdržené negativní hlasy0
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (12)

1

1   0

inkluze


Podstatou je změněný pohled na selhání dítěte v systému, resp. selhání vzdělávacího systému v případě konkrétního dítěte. Při neúspěchu je třeba hledat bariéry v systému, který není dostatečně otevřený k potřebám jednotlivce. Každé dítě má unikání charakteristiku, zájmy, schopnosti a vzdělávací potřeby [..]
Zdroj: ferovaskola.cz

2

0   0

centrum podpory inkluzivního vzdělávání


Projekt se zaměřuje na ověření a nastavení podmínek inkluzivního vzdělávání na základních školách v ČR. Ve vybraných lokalitách (9) v ČR budou zřízena Centra podpory inkluzivního vzdělávání, která budou pokrývat svými službami všechny kraje. CPIV budou na vybraných školách v regionu ve spolupráci s vedením těch [..]
Zdroj: ferovaskola.cz

3

0   0

česká školní inspekce


Je to správní úřad České republiky na úseku školství, zřízena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). Hlavním cílem inspekce je evaluační a kontrolní činnost. Evaluací zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, [..]
Zdroj: ferovaskola.cz

4

0   0

individuální vzdělávací plán


Programy určené žákům se specifickými potřebami. Na jejich tvorbě se mohou spolu s učitelem podílet rodiče, psycholog, lékař i sám žák. Podle metodického pokynu MŠMT ČR musí být individuální vzdělávací program vypracován pro každého individuálně integrovaného žáka se zdravotním postižením. Individuální vzděl [..]
Zdroj: ferovaskola.cz

5

0   0

inkluzívní vzdělávání


Inkluzi ve vzdělávání chápeme jako princip, jehož cílem je vytvoření takového systému vzdělávání, ve kterém jsou vzděláváni všichni žáci dohromady, a to při zachování stejné úrovně kvality a ve vhodných věkových skupinách. Tento systém usiluje v co největší míře o dosažení dostupnosti nejvyšší formy vzděl [..]
Zdroj: ferovaskola.cz

6

0   0

integrace


Přístupy a způsoby zapojení žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami do hlavních proudů vzdělávání a do běžných škol. Cílem je poskytnout i žákům s těžkými a trvalými zdravotními postiženími společnou zkušenost s jejich zdravými vrstevníky, a přitom respektovat jejich specifické potřeby. V zahraničí je r [..]
Zdroj: ferovaskola.cz

7

0   0

inteligenční úroveň


Úroveň intelektových schopností bývá obvykle vyjádřen hodnotami inteligenčního kvocientu (IQ).  Ovšem v praxi je pojem spojen s řadou problémů. Jedním z nich je stanovení počtu úrovní a stanovení jejich hranic v podobě číselných hodnot IQ, svou roli zde také hraje velikost možné chyby při měření intelektových sc [..]
Zdroj: ferovaskola.cz

8

0   0

klíčové kompetence


Klíčové kompetence tvoří souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot podstatných pro osobní rozvoj a následného uplatnění žáka. Koncepce klíčových kompetencí vychází z hodnot ve společnosti, z obecně sdílených představ. Smyslem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na [..]
Zdroj: ferovaskola.cz

9

0   0

minimální preventivní program


Minimální preventivní program (MPP) vypracovává školní metodik prevence v úzké spolupráci s ostatními pedagogy za podpory ředitele školy a je součástí výchovně vzdělávacího programu školy. V případě stanovení krátkodobých cílů je vypracováván na příslušný školní rok. Pokud však stanovuje cíle dlouhodobé, str [..]
Zdroj: ferovaskola.cz

10

0   0

průřezová témata


Průřezová témata stanovují povinnou část vzdělávacího obsahu základního vzdělávání. Stanovené vzdělávací cíle a očekávané přínosy těchto témat k rozvoji osobnosti žáků (rozvoj vědomostí, dovedností a schopností žáků, utváření postojů a hodnot) jsou natolik specifické, že nebyly zařazeny jako součást je [..]
Zdroj: ferovaskola.cz


Pro zobrazení všech definic slova 12 se přihlašte, prosím.