hypoconsulting.cz

Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy1
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (33)

1

0   0

anuitní splátka


Mìsíèní splátka, kterou klient hradí bance v období èerpání. Tato splátka je v období fixace pevná a skládá se ze splátky úroky a splátky jistiny (úvìru). Pomìr mezi splátkou úroku a jistiny se v prùbìhu èasu mìní v závislosti na tom, jaká èást jistiny zbývá k úhradì (to znamená èasem se splátka úroku snižuje a splátka jistiny zvyšuj [..]
Zdroj: hypoconsulting.cz

2

0   0

banky


Hypoconsulting za Vás zdarma vyjedná Vᚠúvìr s níže uvedenými bankami. V jednání s bankou je tímto zpùsobem možno dosáhnout mnohem lepších podmínek, než které by klient u banky obdržel sám. To je dosaženo smluvním zajištìním spoleèností Simply, která representuje nìkolikamiliardové úvìrové obraty.
Zdroj: hypoconsulting.cz

3

0   0

bonita


Klientova schopnost splácet úvìr.
Zdroj: hypoconsulting.cz

4

0   0

cap hypotéka


U této hypotéky je smluvnì zajištìno, že úroková sazba nepøekroèí definovanou hodnotu, tzv. Cap.
Zdroj: hypoconsulting.cz

5

0   0

cílová èástka stavebního spoøení


Cílová èástka je èástka, která odpovídá potøebám úèastníka stavebního spoøení. Skládá z vkladù úèastníka, z poskytnuté státní podpory, úrokù z vkladù a z øádného úvìru ze stavebního spoøení.
Zdroj: hypoconsulting.cz

6

0   0

druhy a použití hypoték


1. Úèelové:
Zdroj: hypoconsulting.cz

7

0   0

degresivní splácení


Na rozdíl od anuitního splácení, kdy se výše splátky nemìní po celé období splácení, se u progresivního splácení výše splátky postupnì snižuje. Takovýto zpùsob splácení je vhodný napø. pro klienty, kteøí v budoucnosti plánují rodinu, jiné výdaje, nebo oèekávají nižší pøíjmy a do té doby chtìjí jistinu umoøovat co nejrychleji a snížit tím tak celkov [..]
Zdroj: hypoconsulting.cz

8

0   0

domicilace plateb


Pøevedení pøíchozích plateb, napø. pøíjmù ze zamìstnání, na úèet u banky, která poskytuje úvìr. Nìkteré banky na základì domicilace poskytují zvýhodnìní úrokové sazby pro úvìr.
Zdroj: hypoconsulting.cz

9

0   0

equity release


Viz zpìtná hypotéka
Zdroj: hypoconsulting.cz

10

0   0

fixace


Období, ve kterém je zafixována úroková sazba. Po dobìhu období fixace je možno splatit mimoøádnou splátku èi úvìr pøefinancovat. Období fixace se pohybuje od jednoho roku výše a na jeho délce je závislá poskytnutá úroková sazba.
Zdroj: hypoconsulting.cz


Pro zobrazení všech definic slova 33 se přihlašte, prosím.