labo.cz

Website:http://www.labo.cz
Obdržené pozitivní hlasy90
Obdržené negativní hlasy78
Karma:11 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)



0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezeny



Definice (1876)

1

4   1

symbióza


vzájemnì prospìšný vztah mezi rùznými organismy založený na závislosti (potravní, obranné, èisticí aj.).
Zdroj: labo.cz

2

3   1

biota


souhrn živých organismù
Zdroj: labo.cz

3

3   0

GPS


Global Positioning Satellite/System - systém pro urèování pozice pomocí vyhodnocování signálù ze speciálních satelitù. Pozemní zaøízení pøijímá signál z nìkolika satelitù a na z [..]
Zdroj: labo.cz

4

2   0

autotrofní organismy


získávají výživu asimilací jednoduchých anorganických látek. Napø. pøi fotosyntéze je pøemìòován oxid uhlièitý a voda na glukózu
Zdroj: labo.cz

5

2   1

BIOS


Basic Input/Output System - základní software poèítaèe uložené v ROM èi EPROM slouží k nastartování systému a pøedání kontroly operaènímu systému. BIOS také mùže vystupovat jako [..]
Zdroj: labo.cz

6

2   1

Coriolisova síla


síla odchylující smìr pohybující se hmoty na Zemi (moøské vody, vzduchu) vlivem rotace Zemì.
Zdroj: labo.cz

7

2   0

hypertext


text obsahující odkazy na další dokumenty, které mohou být volbou odkazu zobrazeny.
Zdroj: labo.cz

8

2   1

plankton


organismy, které se volnì vznášejí ve vodì, viz zooplankton a fytoplankton.
Zdroj: labo.cz

9

1   0

adice


chemická reakce pøi níž se slouèí více molekul do jedné
Zdroj: labo.cz

10

1   1

AIDS


Acquired Immuno Deficiency Syndrome - syndrom získaného deficitu imunity (oslabené schopnosti organismu se bránit). Je pùsoben virem HIV.
Zdroj: labo.cz


Pro zobrazení všech definic slova 1876 se přihlašte, prosím.