logex.cz

Website:http://www.logex.cz
Obdržené pozitivní hlasy10
Obdržené negativní hlasy1
Karma:10 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (57)

1

1   0

sbìrná služba


– Systém pøepravy kusových zásilek od domu k domu na území Èeské republiky. V rámci sbìrné služby není možná pøeprava vìcí s mimoøádnou kulturní nebo umìleckou hodnotou, živýc [..]
Zdroj: logex.cz

2

1   0

sdružení èeskoslovenských automobilových dopravcù


viz ÈESMAD
Zdroj: logex.cz

3

1   0

skladová logistika


– Zajištìní skladování a dopravy produktù (surovin, dílù, zboží ve výrobì, hotových výrobkù). V rámci skladové logistiky jsou poskytována služby jako kompletace dle pøání zákaz [..]
Zdroj: logex.cz

4

1   0

sledování pohybu zásilky


neboli track and trace – Po celou dobu pøepravy (od podání do doruèení) je zásilku možné sledovat.
Zdroj: logex.cz

5

1   0

tahaè


– Tahaèe patøí do skupiny vícestopých automobilù (viz vícestopé automobily), zpravidla jsou urèené k tažení pøípojných vozidel. Podle konstrukce a použití se rozlišujeme silnièní [..]
Zdroj: logex.cz

6

1   0

temperované skladovací plochy


Plochy vyhøívané na urèitou teplotu, jsou urèené pøedevším pro zboží, které je možné skladovat pouze za urèité teploty.
Zdroj: logex.cz

7

1   0

track and trace


viz sledování pohybu zásilky
Zdroj: logex.cz

8

1   0

vícestopé automobily


– Oznaèení pro automobily, které mají kola rozložená ve tøech a více rovinách osy soumìrnosti automobilu. Patøí sem tahaèe, pracovní stroje, dopravní motorové vozíky (vozidla s maxim [..]
Zdroj: logex.cz

9

1   0

vkd


neboli vnitrostátní kamionová doprava – Pøeprava zajišovaná kamionem (truckem) v rámci jednoho státu, èímž se liší od mezinárodní kamionové dopravy (viz mezinárodní kamionová dop [..]
Zdroj: logex.cz

10

1   0

vývoz


viz export
Zdroj: logex.cz


Pro zobrazení všech definic slova 57 se přihlašte, prosím.