ruceni.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy1
Obdržené negativní hlasy4
Karma:-2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (45)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

vlastník


Vlastníkem vozidla je osoba, na jejíž jméno je sepsána kupní smlouva, popř. na jejíž jméno je vyhotovena faktura, popř. osoba, která nabyla vlastnictví k vozidlu jiným zákonným způsobem. S platností od 17. 8. 2010 je uveden vlastník i ve velkých technických průkazech (dle vyhlášky č. 243/2001 Sb.) [..]
Zdroj: ruceni.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akceptace


Akceptace je uznání návrhu pojistné smlouvy za platný, pokud splňuje podmínky stanovené pro daný druh pojištění.
Zdroj: ruceni.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus za bezeškodní průběh


Bonus za bezeškodní průběh je sleva z pojistného poskytovaná v rámci pojištění motorových vozidel za určité období bez zavinění nehody a výplaty pojistného. Při sjednávání výše pojistného v pojistné smlouvě je pojistitel povinnen zohlednit předcházející škodný průběh pojištění odpovědnosti pojistníka a to slevou na pojistné [..]
Zdroj: ruceni.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

česká kancelář pojistitelů


Česká kancelář pojistitelů je profesní organizace sdružující pojišťovny, které jsou oprávněny nabízet pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. V současné době má 14 členů. Česká kancelář pojistitelů vstupuje do hry v případech, kdy škodu způsobí nepojištěný řidič, aby z garančního fondu uhradila poškozeným jejich oprávněné nároky a násl [..]
Zdroj: ruceni.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

státní dozor


Úkolem státního dozoru v pojišťovnictví je kontrola, zda založení a vedení pojišťovny poskytuje záruku splnitelnosti převzatých závazků v zájmu ochrany spotřebitele. Státní dozor nad finančním trhem v ČR a tedy i nad pojišťovnictvím drží Česká národní banka. Kontrolní činností ČNB v se rozumí kontrola dodržování zákona a pravidel regulujících provo [..]
Zdroj: ruceni.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

doložka


Doložka, klauzule je omezení, podmínka, výhrada ke smlouvě.
Zdroj: ruceni.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

excedent


Excedent je část škody, kterou pojišťovna postupuje z převzatého pojištění jiným pojišťovnám, s nimiž je v zajišťovacím poměru.
Zdroj: ruceni.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

franšíza


Franšíza je dohodnutá peněžní částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Stanoví se pevnou částkou, procentem, anebo jejich kombinací. Rozeznáváme: franšízu odčetnou (spoluúčast). Franšíza odčetná se vždy odečítá od celkové výše plnění. Do její výše se plnění neposkytuje. franšízu integrální. Franšíza integrální se od plnění neodečítá [..]
Zdroj: ruceni.cz (offline)

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

garanční fond


Garanční fond ČKP je tvořen příspěvky jednotlivých pojišťoven a nepojištěných řidičů, spravuje ho Česká kancelář pojistitelů (ČKP). Z garančního fondu jsou hrazeny převážně škody způsobené nepojištěnými řidiči. Roční objem výplat z garančního fondu se pohybuje kolem 300 milionů Kč. Do garančního fondu přispívají členské pojišťovny ČKP formou člensk [..]
Zdroj: ruceni.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hraniční pojištění


Hraniční pojištění se uzavírá při vstupu cizozemského vozidla na území ČR zaplacením pojistného na dobu 15 dní, a to v případě, že řidič cizozemského vozidla nedisponuje zelenou kartou. Povinnost uzavřít hraniční pojištění se vztahuje na ty řidiče vozidel registrovaných v cizině, na něž se nevztahuje záruka o existenci pojištění od kanceláře pojist [..]
Zdroj: ruceni.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 45 se přihlašte, prosím.