silverbull.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy2
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (48)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

komodita


název pro obchodované zboží, které má odsouhlasenou jednotnou kvalitu a hodnotu. Mezi komodity se poèítají suroviny, zemìdìlské produtky, jako ropa, pšenice, ale také drahé i prùmyslové kovy.
Zdroj: silverbull.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

korekce


Doèasný pokles ceny aktiva, který mùže trvat nìkolik hodin až mìsícù. Ke korekcím dochází i pøi silném býèím trendu a to napø. z dùvodu navyknutí si obchodníkù na vyšší cenu nebo z dùvodu doèasné možnosti levnìjších nákupù pro velkobchodníky.
Zdroj: silverbull.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktivum


– To co Vám mùže vydìlávat peníze a má hodnotu samo o sobì. Mezi aktiva se obvykle poèítají cenné papíry, akcie, nemovitosti, pozemky, drahé kovy atd.
Zdroj: silverbull.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktívum


– To co Vám mùže vydìlávat peníze a má hodnotu samo o sobì. Mezi aktiva se obvykle poèítají cenné papíry, akcie, nemovitosti, pozemky, drahé kovy atd.
Zdroj: silverbull.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CPI


Index cenové hladiny pro vybraný spotøební koš. Obecnì se právì tento údaj považuje za klíèový pro urèení inflace. Pokud dojde ke zmìnì struktury spotøebního koše jak politici rádi èiní, tak mùže dojít ke skokovému snížení oficiální inflace.
Zdroj: silverbull.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deflace


je opakem inflace, kdy dochází k poklesu spotøebitelských cen i platù v porovnání s pøedchozím rokem. V pøípadì dluhové spirály a nemovitostí mùže být velmi nebezpeèná, protože lidé najednou mají ménì penìz na splácení dluhù.
Zdroj: silverbull.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

devalvace


Zdroj: silverbull.cz   NSFW / 18+

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

FED


Federální rezerva, soukromá spoleènost pøedstavující od roku 1913 centrální banku USA. FED pùjèuje vládì americké dolary, které si sama tiskne, respektive vytváøí. Dále také urèuje úrokovou sazbu, cílí inflaci a nebo také odkupuje od komerèních bank toxická aktiva, èímž dostává do ekonomiky další peníze.
Zdroj: silverbull.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Fundamentální analýza


Zdroj: silverbull.cz   NSFW / 18+

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


je opakem deflace, kdy dochází k trvalému a víceménì plíživému zvyšování spotøebitelských cen. V prùbìhu ekonomického rùstu je dùsledkem zvýšené poptávky po zboží a službách, ale také dùsledkem cílení centrální banky, která dodává do obìhu mìnu zatíženou úrokem.
Zdroj: silverbull.cz


Pro zobrazení všech definic slova 48 se přihlašte, prosím.