web.saaic.sk

Obdržené pozitivní hlasy4
Obdržené negativní hlasy2
Karma:1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (104)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

monitorovanie


Monitorovanie je pravidelné sledovanie aktivít realizovaných v rámci projektu alebo programu a vedenie záznamov o týchto aktivitách. Je to metóda bežného získavania informácií o všetkých stránkach projektu. Monitorovať znamená kontrolovať, ako aktivity projektu postúpili. Je to pozorovanie; systematické a účelové pozorovanie. Monitorovanie súčasne [..]
Zdroj: web.saaic.sk (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

projekt


Činnosť vykonávaná formou spolupráce, ktorej cieľ spoločne vymedzilo formálne alebo neformálne zoskupenie organizácií alebo inštitúcií.
Zdroj: web.saaic.sk (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

všetky pojmy


| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ú [..]
Zdroj: web.saaic.sk (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

analýza potrieb


V ideálnom prípade prebieha v plánovacej fáze, pred začiatkom projektu (ex ante analýza potrieb). Jej cieľom je definovať potreby cieľovej skupiny (budúcich príjemcov grantu a užívateľov výsledkov projektu) a lepšie nasmerovať aktivity projektu, aby sa efektívne reagovalo na definované potreby. Analýzy potrieb by sa mali počas bežania projektu revi [..]
Zdroj: web.saaic.sk (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

benchmarking


Štandardná metóda zhromažďovania a informovania o hlavných operačných údajoch spôsobom, ktorý umožňuje príslušné porovnanie plnenia úloh rôznych organizácií a programov, často s ohľadom na budovanie dobrej praxe
Zdroj: web.saaic.sk (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bilaterálny


Do aktivít sú zapojení partneri z dvoch členských štátov
Zdroj: web.saaic.sk (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bolonský proces


Bolonský proces je medzivládna iniciatíva, ktorej cieľom je do roku 2010 vytvoriť Európsky vysokoškolský priestor (EHEA) založený na troch stupňoch: bakalárskom – magisterskom – doktorandskom. V roku 2006 mal 45 signatárskych štátov.
Zdroj: web.saaic.sk (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

celoživotné vzdelávanie


Zahŕňa akékoľvek všeobecné vzdelávanie, odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa počas života, ktoré vedú k zdokonaleniu vedomostí, schopností, zručností a kompetencií z osobnostného, občianskeho, spoločenskému i profesijného hľadiska.Zahŕňa tiež poskytovanie služieb profesijnej orientácie a poradenstva. [..]
Zdroj: web.saaic.sk (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dobrá prax


Dobrá prax je vzorový projekt (vrátane výsledkov alebo postupov), ktorý kladne ovplyvnil systémy a prax prostredníctvom svojich činností a výsledkov. Preto je dôležité túto dobrú prax prenášať a využívať v rôznych kontextoch a prostrediach novými užívateľmi a subjektami
Zdroj: web.saaic.sk (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dodatok k diplomu


Dodatok k diplomu (DD)  je dokument  ,ktorý je priložený k vysokoškolskému diplomu. Jeho cieľom je zlepšiť medzinárodnú “transparentnosť” a uľahčiť uznávanie akademických a odborných kvalifikácií (diplomy, certifikáty, osvedčenia atď.). Je navrhnutý tak, aby poskytoval popis povahy, úrovne, kontextu, obsahu a dôležitosti štúdia, ktoré jed [..]
Zdroj: web.saaic.sk (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 104 se přihlašte, prosím.