Význam Zimní zahrada

Co znamená slovo Zimní zahrada? Zde naleznete 11 významů slova Zimní zahrada. Můžete také přidat význam slova Zimní zahrada sami

1.

3   2

Zimní zahrada


Zimní zahrada je prostor určený k pěstování rostlin. Může sloužit k okrasným účelům či být použita pro pěstování rostlin určených ke konzumaci. Vědeckým, výzkumným a pedagogickým účelům pak slouží specializované botanické zahrady a arboreta. Zvláštním typem zahrad jsou zoologické zahrady, které simulují přirozené prostředí zvířat, které se v nich nachází. Zahrady mohou mít mnoho různých podob, existují např. vodní zahrady, zenové zahrady či japonské suché zahrady. Zimní zahrada může být někdy kombinována s dalšími krajinými prvky jako jsou aleje, parky či lesoparky apod. Zdroj: Wikipedie
Zdroj: ekavy.cz

2.

0   0

Zimní zahrada


mùže sloužit k rùzným úèelùm; vytvoøí doplòkový obytný prostor, umožní využití sluneèní energie (èímž se ušetøí náklady na vytápìní), osvìtlí tmavé prostory.
Zdroj: stavimedum.cz

3.

0   0

Zimní zahrada


Krytá prosklená část část domu - rozšíření domu nebo bytu, které tvoří doplňkový obytný prostor. Zimní zahrada je stavební dílo, které může plnit různé účely: obytný protos (odpočinek, pracovna, reprezentativní místnost), skleník (pěstování rostlin), zastřešení bazénu, energetický systém (získávání solární energie). Specifické požadavky na konstrukci zimní zahrady vycházejí z potřeby tepelné izolace, vytápění, stínění a větrání.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

4.

0   0

Zimní zahrada


může sloužit k různým účelům
Zdroj: admd.cz

5.

0   0

Zimní zahrada


může sloužit k různým účelům; vytvoří doplňkový obytný prostor, umožní využití sluneční energie (čímž se ušetří náklady na vytápění), osvětlí tmavé prostory.
Zdroj: chciprojektdomu.cz

6.

0   0

Zimní zahrada


může sloužit k různým účelům; vytvoří doplňkový obytný prostor, umožní využití sluneční energie (čímž se ušetří náklady na vytápění), osvětlí tmavé prostory.
Zdroj: cip-stavby.cz

7.

0   0

Zimní zahrada


může sloužit k různým účelům; vytvoří doplňkový obytný prostor, umožní využití sluneční energie (čímž se ušetří náklady na vytápění), osvětlí tmavé prostory.
Zdroj: gservis.cz

8.

0   0

Zimní zahrada


mù¾e slou¾it k rùzným úèelùm; vytvoøí doplòkový obytný prostor, umo¾ní vyu¾ití sluneèní energie (èím¾ se u¹etøí náklady na vytápìní), osvìtlí tmavé prostory.  
Zdroj: libros.cz

9.

0   0

Zimní zahrada


může sloužit k různým účelům
Zdroj: stavebnicentrum.cz

10.

0   0

Zimní zahrada


Krytá prosklená èást èást domu - rozšíøení domu nebo bytu, které tvoøí doplòkový obytný prostor. Zimní zahrada je stavební dílo, které mùže plnit rùzné úèely: obytný protos (odpoèinek, pracovna, reprezentativní místnost), skleník (pìstování rostlin), zastøešení bazénu, energetický systém (získávání solární energie). Specifické požadavky na konstrukci zimní zahrady vycházejí z potøeby tepelné izolace, vytápìní, stínìní a vìtrání.
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

11.

0   0

Zimní zahrada


Zimní zahrada je zasklená konstrukce přičleněná k budově jako prosklená obytná místnost. Je součástí fasády a hmoty objektu. Plní obytnou a estetickou funkci, tj. rozšiřuje obytný prostor domu a zlepšuje kontakt člověka s přírodou. Zimní zahrada usnadňuje obyvatelům domu zůstat v kterémkoli ročním období ve spojení s rostlinami přímo v domě, ale v létě je méně vhodným obytným prostorem s ohledem na výkyvy vysokých teplot. Je vhodné používat stínění a rostliny v nádobách je vhodné „letnit“ mimo zimní zahradu. Zimní zahrada má v chladném období vyšší nároky na vytápění než běžné místnosti. V konstrukci otevřené do dalších obytných místností v domě dochází ke kondenzaci par na tepelných mostech, ale i samotná vzdušná vlhkost může způsobovat šíření plísní v domě. Zimní zahrada nemusí být vytvořena pouze exotickou flórou a případně i faunou. Zimní zahrada má jiné funkce než skleník. Některé zimní zahrady jsou někdy i rozsáhlé a působivé stavby. Zajímavé zimní zahrady a skleníky vystavěné na různých místech světa jsou uvedeny níže.
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Zimní zahrada
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< Zemní vlhkost Změna využití >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam