atisgroup.cz

Website:http://www.atisgroup.cz
Obdržené pozitivní hlasy6
Obdržené negativní hlasy3
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (334)

1

3   0

konektivita


Schopnost systému nebo zaøízení propojit se s jinými systémy nebo zaøízeními bez dalších úprav.
Zdroj: atisgroup.cz

2

1   0

Zkrat


Zkrat je vzájemné vodivé spojení rùzných fází v daném místì.elektrizaèní soustavy bez spojení se zemí nebo souèasnì se spojením se zemí. Mùže se jednat o náhodné nebo úmyslné [..]
Zdroj: atisgroup.cz

3

1   2

multimédia


Prostøedky pro tvorbu, uchování, zpracování a pøenos dat, která obsahujé text, obrázky, zvuk, video a další typy dat.
Zdroj: atisgroup.cz

4

1   0

decibel


Logaritmická jednotka používaná v televizní technice nejèastìji pro porovnání dvou signálových napìtí. Takže napøíklad každých 6 dB znamená dvojnásobnou hodnotu, 20 dB desetinásob [..]
Zdroj: atisgroup.cz

5

0   0

Hypertextový Preprocesor


PHP je skriptovaci programovací jazyk urèený pøedevším k tvorbì dynamických stránek. Nejèastìji se zaèleòuje do struktury jazyka HTML, XHTML nebo WML, což lze využít pøi tvorbì webov [..]
Zdroj: atisgroup.cz

6

0   0

zaøízení Prùmyslové TeleVize


V pøímém pøekladu se jedná o zaøízení pro realizaci uzavøených televizních okruhù èili vysílání videosignálu pouze pro omezený okruh uživatelù. V našich zemìpisných šíøkách [..]
Zdroj: atisgroup.cz

7

0   0

odnímatelný IR filtr


Automaticky odnímatelný IR filtr je souèástí pokroèilých kamer typu Den/Noc. Odnímatelný IR filtr je elektromotoricky zaøazen pøed snímací CCD prvek (èip) pøi snímání barevného obra [..]
Zdroj: atisgroup.cz

8

0   0

kompenzace protisvìtla


Elektronická kompenzace vlivu silného protisvìtla v zorném poli kamery tak, aby detaily ve všech èástech obrazu byly pokud možno rozlišitelné. Jedná se o funkci kamer, která pøi výpoè [..]
Zdroj: atisgroup.cz

9

0   0

Pøepìová Ochrana


Je souhrn elektrických prvkù, které pùsobí ve chvíli, kdy napìtí v elektrické soustavì pøevyšuje pøedem dané hodnoty. Nejjednodušší pøepìové ochrany se skládají z jednotliv [..]
Zdroj: atisgroup.cz

10

0   0

Podpìtí


Podpìtí v síti je každé napìtí mezi fází a zemí nebo mezi fázemi navzájem, jehož nejvyšší hodnota je nižší než nominální hodnota napìtí pro zaøízení. Podpìtí je udáván [..]
Zdroj: atisgroup.cz


Pro zobrazení všech definic slova 334 se přihlašte, prosím.