kingstyle.cz

Website:http://www.kingstyle.cz
Obdržené pozitivní hlasy15
Obdržené negativní hlasy9
Karma:5 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (244)

1

2   0

Záruka


– odpovìdnost prodávajícího za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po pøevzetí vìci v záruèní dobì, záruka se nevztahuje na opotøebení vìci zpùsobené jejím bìžn [..]
Zdroj: kingstyle.cz

2

2   0

Walkboard


– reklama umístìná v zemi, nebo na zemi
Zdroj: kingstyle.cz

3

2   0

Vizuál


– vše, co je zobrazené, vytištìné
Zdroj: kingstyle.cz

4

2   0

Prezentace


– pøedstavení, pøedložení nìèeho
Zdroj: kingstyle.cz

5

2   1

Doména


– obor pùsobnosti, pùsobištì
Zdroj: kingstyle.cz

6

1   0

Tiskárna


– podnik, který se zabývá tiskem reklamních materiálù, novin, knih, ...
Zdroj: kingstyle.cz

7

1   0

Reklama


– placená propagace výrobku, služby, spoleènosti
Zdroj: kingstyle.cz

8

1   0

Koncept


– první pøedbìžné zpracování, návrh, náèrt
Zdroj: kingstyle.cz

9

1   0

Design


– povrchová úprava výrobku, celkový vzhled výrobku vycházející z úèelové funkce a estetického dojmu
Zdroj: kingstyle.cz

10

1   1

Briefing


– jednání, pøi níž se zadává zakázka nebo krátké setkání s novináøi s cílem informovat o výsledcích dùležitého jednání
Zdroj: kingstyle.cz


Pro zobrazení všech definic slova 244 se přihlašte, prosím.