retriver.cz

Website:http://www.retriver.cz
Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy0
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (115)

1

1   0

Výsada


výrùstek z lodyhy parohu, delší než 2 cm, mìøeno od povrchu lodyhy.Menší výrùstek než 2 cm se nazývá puk. Na jelením paroží mají výsady názvy: oèník, nadoèník, vlèník (vìtš [..]
Zdroj: retriver.cz

2

1   0

Jelen evropský


zástupce èeledi jelenovitých, øíje probíhá v záøí a vrcholí koncem tohoto mìsíce, jeleni se v dobì øíje ozývají troubením, øvaním, mrmláním, aj. Po 32 týdnech klade laò zpravi [..]
Zdroj: retriver.cz

3

1   0

Hubertka


lovecká trofej, zkostnatìlá chrupavka v srdci rohaté a parohaté zvìøe.
Zdroj: retriver.cz

4

0   0

Zálomek


vìtévka stromu, nápadnì umístìná , která na nìco upozoròuje nebo nìco sdìluje.
Zdroj: retriver.cz

5

0   0

Výøad


místo, obvykle pokryté chvojím, na nìmž se uloží veškerá zvìø na honu ulovená podle stanovených pravidel. Každý desátý kus se o polovinu délky tìla povytáhne.
Zdroj: retriver.cz

6

0   0

Výlož


zvìø, uložená do jedné èi nìkolika øad po jedné leèi.
Zdroj: retriver.cz

7

0   0

Újeï


návnada na zvìø, ukládaná do míst, kam se má zvìø pøivábit a navyknout (pøi lovu medvìda hlavnì).
Zdroj: retriver.cz

8

0   0

Trofej


èást úlovku, kterou si lovec ponechá jako upomínku na lov. Jedná se o paroží, zbranì divokých prasat, tatrèe, tatrèky, sluèí vous, stìtka, kùže aj.
Zdroj: retriver.cz

9

0   0

Tok


sexuální chování zvìøe pernaté.
Zdroj: retriver.cz

10

0   0

Tetøev hlušec


z øádu hrabavých, u nás je stále vzácnìjší, a proto na nìkolika lokalitách probíhají pokusy o reintrodukci tohoto druhu do naší pøírody. Je celoroènì hájen , tok probíha od bøezn [..]
Zdroj: retriver.cz


Pro zobrazení všech definic slova 115 se přihlašte, prosím.