usbf.cz

Website:http://www.usbf.cz
Obdržené pozitivní hlasy5
Obdržené negativní hlasy2
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (78)

1

2   1

Flokulace


– proces, pøi kterém se z destabilizovaných èástic vzniklých pøi koagulaci tvoøí usaditelné vloèky.
Zdroj: usbf.cz

2

1   0

Patogen


– organismus zpùsobující onemocnìní.
Zdroj: usbf.cz

3

1   0

Nitrifikace


– oxidace amonných iontù a amoniaku na dusiènany (nitráty) s dusitany (nitráty jako meziproduktem).
Zdroj: usbf.cz

4

1   0

Mineralizace


– pøemìna organických látek na anorganické.
Zdroj: usbf.cz

5

0   0

Zatížení kalu


– hmotnostní množství substrátu pøivedené na 1 kg sušiny kalu (nebo organické sušiny) za den.
Zdroj: usbf.cz

6

0   0

Zákal


– zneèištìní vody zpùsobené nerozpuštìnými látkami o rùzném stupni disperzity (napø. anorganické i organické koloidy, zbytky vloèek po koagulaci atd.), vyjadøuje se v mg/l SIO2 (stan [..]
Zdroj: usbf.cz

7

0   0

Vyhnívání


– anaerobní proces stabilizace kalu.
Zdroj: usbf.cz

8

0   0

Úèinnost èištìní


– snížení koncentrace urèité složky zneèištìní vyjádøené v procentech pùvodní koncentrace.
Zdroj: usbf.cz

9

0   0

Toxický


– jedovatý.
Zdroj: usbf.cz

10

0   0

Syntéza


– vznik nových látek.
Zdroj: usbf.cz


Pro zobrazení všech definic slova 78 se přihlašte, prosím.