Význam ABSTINENÆNÍ INDOKTRINACE
Co znamená slovo ABSTINENÆNÍ INDOKTRINACE? Zde naleznete 2 významů slova ABSTINENÆNÍ INDOKTRINACE. Můžete také přidat význam slova ABSTINENÆNÍ INDOKTRINACE sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ABSTINENÆNÍ INDOKTRINACE


psychagogický léèebný postup, kterým se snažíme klienta pouèit a pøesvìdèit, že je pro nìho nezbytná trvalá abstinence od jakýchkoliv látek s psychotropním úèinkem (kouøení, alkohol, drogy)
Zdroj: pppbruntal.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ABSTINENÆNÍ INDOKTRINACE


psychagogický léèebný postup, kterým se snažíme klienta pouèit a pøesvìdèit, že je pro nìho nezbytná trvalá abstinence od jakýchkoliv látek s psychotropním úèinkem (kouøení, alkohol, drogy)
Zdroj: help24.cz
<< ABREAKCE ABÚLIE >>