Význam Acquirer
Co znamená slovo Acquirer? Zde naleznete 2 významů slova Acquirer. Můžete také přidat význam slova Acquirer sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Acquirer


Zúètovací banka, která uzavírá smluvní vztahy s obchodními spoleènostmí, zpracovává transakce platebními kartami (pøímo nebo prostøednictvím tøetí strany) a zajišuje clearing a zúèt [..]
Zdroj: vimevic.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Acquirer


Zúčtovací banka, která uzavírá smluvní vztahy s obchodními společnostmi, zpracovává transakce platebními kartami (přímo nebo prostřednictvím třetí strany) a zajišťuje clearing a zúčtování.
Zdroj: lbbw.cz
<< Zvláštní správce konkursní podstaty Akceptace karet >>