Význam akèní potenciál
Co znamená slovo akèní potenciál? Níže najdete jeden význam slova akèní potenciál Můžete také přidat význam slova akèní potenciál sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akèní potenciál


zpùsob vedení signálu mezi neurony, jehož souèástí je rychlá zmìna elektrického náboje na membránì neuronu, vznikající v dùsledku výmìny iontù (podle STERNBERG 2002). Podobnì jako pøi pøenosu signálu [..]
Zdroj: fim.uhk.cz
<< afázie aktivace >>