Význam afázie
Co znamená slovo afázie? Zde naleznete 5 významů slova afázie. Můžete také přidat význam slova afázie sami

1

0   0

afázie


ztráta schopnosti porozumìt a vytváøet øeè, zpùsobená poškozením urèitých èástí lidského mozku (pøesnìji angl. acquired aphasia). Její existence a rozdílné míry projevù ve spojení s prokazatelným loká [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

2

0   0

afázie


je porucha chápání, myšlení a nacházení slov
Zdroj: tomatis-praha.cz

3

0   0

afázie


ztráta schopnosti øeèi,porucha øeèi zpùsobená narušením øeèových center v mozku
Zdroj: islo.cz

4

0   0

afázie


pøechodná nebo trvalá porucha èinnosti urèitých mozkových center projevující se neschopností rozumìt mluvené nebo psané øeèi /sensorická afázie/ nebo neschopností hovoøit a psát /motorická afázie (viz fatická dysfunkce)
Zdroj: help24.cz

5

0   0

afázie


Afázie (afasie) (z řec. a-, záporka, a fémi, mluvím) je ztráta nebo porucha řeči, způsobená porušením řečových oblastí mozku. Vzniká jako následek úrazů hlavy, krvácení do mozku, nádorů, zánětlivých o [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova afázie
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< abstrakce akèní potenciál >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam