Význam analogie
Co znamená slovo analogie? Zde naleznete 10 významů slova analogie. Můžete také přidat význam slova analogie sami

1

1   1

analogie


vytvoøený vztah mezi vlastnostmi urèitého objektu, urèitou situací nebo vztahy mezi objekty a podobnými objekty, situacemi nebo skupinami objektù, v nìmž je zkušenost napø. s jedním objektem (situací) [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

2

1   1

analogie


Podobnost dvou objektů nebo systémů se zřetelem k jejich vlastnostem, funkci nebo struktuře.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

3

0   1

analogie


(řec. analogia, správný poměr, podoba); podobnost, obdoba, částečná shoda, ne vždy patrná na první pohled.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

4

0   1

analogie


obdoba, podobnost; úsudek opírající se o podobnost nebo stejné vlastnosti rozdílných objektù, entit
Zdroj: islo.cz

5

0   1

analogie


shoda, obdoba, podoba - druh úsudku o podobnosti dvou jevù na základì shody nìkterých jejich vlastností
Zdroj: help24.cz

6

0   1

analogie


Analogie (řec. analogia, podobnost) znamená podobnost nebo obdobu a může označovat: v rétorice, filosofii a sémantice proces, který klade do poměru dva podobné prvky – analogie; v matematice způsob dů [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0   1

analogie


Analogie (řec. αναλογία, podobnost, přiměřenost, srovnání) je vztah dvou různých věcí, které se v něčem podobají a dají se tedy přirovnávat. O věcech obtížně uchopitelných se často uvažuje a usuzuje n [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   1

analogie


Analogie v právu znamená aplikaci právní normy, která upravuje určitou situaci, na situaci skutkově podobnou, která však právem upravena není. V každém případě je však analogická aplikace práva přípus [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   2

analogie


analogy
Zdroj: ped.muni.cz

10

0   3

analogie


Pøipodobòování, srovnávání, metoda poznání usuzující podle podobnosti, která je však vždy jen èásteèná; je podobností jen nìkterých stránek, zatímco ostatní jsou odlišné. Podle V.I.Lenina „každé pøiro [..]
Zdroj: marxismus.cz

Přidat význam slova analogie
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< ambivalence anamnésis >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam