Význam asimilace
Co znamená slovo asimilace? Zde naleznete 13 významů slova asimilace. Můžete také přidat význam slova asimilace sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asimilace


přizpůsobení, přizpůsobování | ''(sociologie)'' splynutí jednoho člověka nebo skupiny lidí s většinovým obyvatelstvem | ''(biologie)'' přijímání a přeměna látek živým organismem pro výstavbu jeho t [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asimilace


(lat. similis, podobný), připodobnění, přizpůsobení.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asimilace


biochemický proces, pøi nìmž živá hmota pøijímá látky z okolního prostøedí, chemicky je mìní v látky svého tìla a vestavuje je do vlastního organismu
Zdroj: labo.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asimilace


1. obecnì: proces, v nìmž se nìco stává stále více podobným nìèemu jinému, až ztrácí svou pùvodní nezávislou identitu; 2. podle Piageta pro kognitivní vývoj dìtí: jeden ze zpùsobù adaptace na nový pod [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asimilace


pøizpùsobení, splynutí; biol. pøemìna látek v organizmu; spodoba hlásek
Zdroj: islo.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asimilace


Proces, kterým je nějaká skupina začleňována do větší skupiny. Mezi skupinami s rozličnými kulturami při tom dochází ke kulturnímu mísení.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asimilace


spodoba hlásky podobné artikulaènì nebo zvukovì
Zdroj: help24.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asimilace


pøizpùsobení, proces vèleòování jednoho etnika (kultury) do druhého; jedna skupina (na rozdíl od adaptace) zcela ztrácí své urèující identifikaèní charakteristiky, zaniká a její èlenové se stávají èleny pøijímající skupiny.
Zdroj: skinhead.sweb.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asimilace


Asimilace (z latinského similis – podobný) je označení pro přizpůsobení jednoho jevu jinému. Užívá se ve více různých situacích a oborech: Asimilace (biologie) – přijímání a přeměna látek živým organi [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asimilace


Asimilace je v biologii proces přeměny výchozích látek na jiné (zpravidla pro život typické) látky. Tyto produkty se nazývají asimiláty.
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asimilace


Asimilace (z lat. ad-similare, při-podobnit, přizpůsobit) v sociologii a v kulturní antropologii znamená přizpůsobení menšiny nebo přistěhovalce okolní většinové společnosti. Zahrnuje ovládnutí a přij [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asimilace


Asimilace je ve fiktivním prostředí seriálů a filmů Star Treku označení pro termín násilného začlenění humanoidního tvora nebo technologie do společenstva Borgu.
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asimilace


Výrazem asimilace (česky též spodoba) se v jazykovědě označují hláskové změny, které vznikají většinou kvůli zjednodušení výslovnosti. Jedná se o přizpůsobení jedné hlásky jiné hlásce, většinou soused [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Lesotho flaška >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam