skinhead.sweb.cz

Obdržené pozitivní hlasy23
Obdržené negativní hlasy22
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (14)

1

17 Thumbs up   11 Thumbs down

nacionalismus


postoj jednotlivce, hnutí nebo státu, který vidí v prosazení zájmu svého národa hlavní cíl politiky. Smìøuje k dosažení suverenity národa (právo na národní sebeurèení) ustavením národního státu.
Zdroj: skinhead.sweb.cz (offline)

2

3 Thumbs up   1 Thumbs down

antisemitismus


Rasová nenávist vùèi Židùm. Nepøátelství vùèi Židùm panuje již po celé dvì tisíciletí mezi lidmi køesanského èi materiálního založení. Antisemitismus dostoupil vrcholu za Hitlera, který je nazval zárodkem všech problémù a lidského utrpení. Židé byli internováni a poté systematicky vyvražïováni ve vyhlazovacích táborech na celém území støední Evrop [..]
Zdroj: skinhead.sweb.cz (offline)

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

sieg heil


Nacistický pozdrav vzniklý za druhé svìtové války. Zdravili se jim tak nacištiètí nadšenci, kteøí si mysleli, že jejich myšlenka zvítìzí. Èeský pøeklad znamená Vítìzství zdar!, provázený zdviženou pravicí. Pozdrav dnešních neonacistù.
Zdroj: skinhead.sweb.cz (offline)

4

1 Thumbs up   3 Thumbs down

rasismus


soubor nevìdeckých pøedstav a koncepcí založených na pøedpokladu fyzické a duševní nerovnosti a nerovnoprávnosti rùzných ras, tj. na základì biologické (tzv. rasové) klasifikace.
Zdroj: skinhead.sweb.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asimilace


pøizpùsobení, proces vèleòování jednoho etnika (kultury) do druhého; jedna skupina (na rozdíl od adaptace) zcela ztrácí své urèující identifikaèní charakteristiky, zaniká a její èlenové se stávají èleny pøijímající skupiny.
Zdroj: skinhead.sweb.cz (offline)

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

diskriminace


porušení norem mezinárodního práva spoèívající v jakémkoli rozlišování, vyluèování, omezování èi zvýhodòování založeném na rase, barvì pleti, na národnostním, resp. etnickém pùvodu, je-li cílem nebo následkem takového poèínání zrušení èi omezení uznání, užívání a výkonu lidských práv a základních svobod. Zákaz rasové diskriminace je upraven v Chart [..]
Zdroj: skinhead.sweb.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genocida


øidèeji genocidium – vyhlazování (vyvražïování) skupin obyvatelstva z národnostních, rasových, politických nebo náboženských dùvodù. Jeden z nejt잚ích zloèinù proti lidskosti. Nejvìtšího rozsahu dosáhla za 2. svìtové války v zemích obsazených nacisty provádìna též v bývalém SSSR.
Zdroj: skinhead.sweb.cz (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

hymna


Slavnostní zpìv jako symbol jednoty urèitého kolektivu. Národní nebo státní hymna, píseò zpívaná (hraná) u pøíležitosti národních a státních oslav.
Zdroj: skinhead.sweb.cz (offline)

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

integrace


plnohodnotné soužití zdravých a hendikepovaných jedincù, jež umožòuje respektování individuálních potøeb každého z nich.Opak segregace.
Zdroj: skinhead.sweb.cz (offline)

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

militantní


bojový, váleènický; politologie názorovì nesmiøitelný; vlastnost urèitých jedincù i spoleèenských skupin snažících se realizovat svou politickou pøedstavu jakýmikoliv prostøedky, tedy i násilím.
Zdroj: skinhead.sweb.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 14 se přihlašte, prosím.