Význam integrace
Co znamená slovo integrace? Zde naleznete 18 významů slova integrace. Můžete také přidat význam slova integrace sami

1

8 Thumbs up   2 Thumbs down

integrace


slučování částí v celek | sjednocování
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

7 Thumbs up   1 Thumbs down

integrace


spojení, splynutí
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

3 Thumbs up   1 Thumbs down

integrace


sjednocení, plnohodnotné soužití a vzájemné respektování handicapovaných a zdravých jedinců v různých oblastech života
Zdroj: brumov-bylnice.cz

4

2 Thumbs up   2 Thumbs down

integrace


Proces sbližování funkèních jednotek v organizaci, opak diferenciace.
Zdroj: ewizard.cz

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

integrace


sjednocení, ucelení, splynutí, proces spojování ve vyšší celek; zaèlenìní, zapojení; mat. výpoèet integrálu
Zdroj: islo.cz

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

integrace


Vytváření celků z původně samostatných systémů. Spojování částí v celek. Sociologie rozlišuje integraci kulturní, normativní, komunikativní a funkcionální. V psychologii se o integraci hovoří v...
Zdroj: andromedia.cz

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

integrace


Termín vyjadřující požadavek, stav, nebo trend sjednocení či ucelení kvalitativně obdobných prvků společenského systému v jeden celek.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

integrace


Integrace má několik konkrétních významů v závislosti na tom, ve které oboru se používá. V obecné rovin však znamená začlenění nějké části do už ustaveného celku a její přizpůsobení. Sociální integrace tak znamená začleněné jedince do většinové společnosti, ve které žije. Úspěšně socializovaný jedinec se tak naučil, jak v této společnosti správně žít a osvojil si každodenní návyky, které jsou vlastní ostatním členům. Svým chováním se tedy výrazně nevyčleňuje. V této souvislosti se lze setkat se souslovím “integrace menšin” označující proces začlenění rasových či národnostních menšin do běžné společnosti. Ekonomická integrace označuje prolnutí ekonomik různých států za účelem odstranění překážek, které brání vzájemnému obchodu s cílem podpořit obchod zainteresovaných stran. Integrovat tedy znamená “funkčně včlenit”. V matematice jde o operaci potřebnou k výpočtu integrálů.
Zu - 11. prosince 2018

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

integrace


integration
Zdroj: ped.muni.cz

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

integrace


je proces spojování ve vyšší celek
Zdroj: tomatis-praha.cz

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

integrace


Přístupy a způsoby zapojení žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami do hlavních proudů vzdělávání a do běžných škol. Cílem je poskytnout i žákům s těžkými a trvalými zdravotními postiženími společnou zkušenost s jejich zdravými vrstevníky, a přitom respektovat jejich specifické potřeby. V zahraničí je rozšířeno, od počátku 90. let se postupně upl [..]
Zdroj: ferovaskola.cz

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

integrace


(Integration) Růstová strategie, charakteristická zvyšujícím se rozsahem podnikových aktivit. Společnost se může integrovat tzv. vpřed (Forward), např. za účelem rozšíření distribuce a prodeje svých výkonů, nebo tzv. zpět (Backward), např. za účelem efektivnějšího zajišťování dodávek surovin.
Zdroj: financialmarkets.cz

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

integrace


sjednocení, vøazení, vèlenìní, spojování rùzných diferencovaných sociálních jednotek (lidí) ve skupiny
Zdroj: help24.cz

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

integrace


sjednocení, vřazení, včlenění, spojování různých diferencovaných sociálních jednotek (lidí) ve skupiny
Zdroj: pppcl.cz

15

0 Thumbs up   1 Thumbs down

integrace


plnohodnotné soužití zdravých a hendikepovaných jedincù, jež umožòuje respektování individuálních potøeb každého z nich.Opak segregace.
Zdroj: skinhead.sweb.cz

16

0 Thumbs up   1 Thumbs down

integrace


Integrace je v obecném pojetí začlenění nebo sjednocování.
Horizontální integrace = sjednocování po jedné rovině (spolčení podniků podobného zaměření)
Vertikální integrace = sjednocování napříč rovinami (spolčení dodavatelů a odběratelů)
V matematice vyjadřuje operaci pro výpočet integrálu.


Integrace menšin = začleňování členů menšin do většinové společnosti
Politická integrace = spojování politických celků
Systémová integrace = spojování různých softwarů do jednoho celku
stepuchy - 8. dubna 2014

17

0 Thumbs up   1 Thumbs down

integrace


Integrace může označovat: matematika matematická operace pro výpočet integrálu sociologie, politika a ekonomie sociální integrace, budování soudružné společnosti integrace menšin, rasová integrace, od [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

18

0 Thumbs up   1 Thumbs down

integrace


Integrace může označovat: matematika matematická operace pro výpočet integrálu sociologie, politika a ekonomie sociální integrace, budování soudružné společnosti integrace menšin, rasová integrace, od [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< intranet ileus >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam