ewizard.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy13
Obdržené negativní hlasy22
Karma:-10 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (320)

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

Meziprodukt


Zboží, které se používá jako vstup do dalšího výrobního procesu.
Zdroj: ewizard.cz

2

2 Thumbs up   2 Thumbs down

integrace


Proces sbližování funkèních jednotek v organizaci, opak diferenciace.
Zdroj: ewizard.cz

3

2 Thumbs up   2 Thumbs down

komodita


Nìco co je vyprodukováno k prodeji.
Zdroj: ewizard.cz

4

2 Thumbs up   1 Thumbs down

participace


Formální zahrnutí jednotlivcù do rozhodovacího procesu, do nìhož by pøedtím nemìli pøístup.
Zdroj: ewizard.cz

5

1 Thumbs up   3 Thumbs down

delegovat


Pøedat pravomoci nìkomu jinému v organizaci.
Zdroj: ewizard.cz

6

1 Thumbs up   2 Thumbs down

FIFO


(First in first out), systém hromadné obsluhy, požadavky jsou obsluhovány v poøadí, v jakém do systému vstoupily.
Zdroj: ewizard.cz

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

licence


Povolení k nìjaké èinnosti.
Zdroj: ewizard.cz

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

zdroj


Nìco, co má spoleènost nebo jednotlivec k dispozici pro dosažení svého cíle.
Zdroj: ewizard.cz

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Agregátní poptávka


Celková poptávka po zboží a službách v ekonomice, skládající se z poptávky po spotøebním zboží a službách, z poptávky po kapitálových statcích, po výrobních službách, z poptávky veøejného sektoru a exportní poptávky
Zdroj: ewizard.cz
Tento význam nebyl schválen

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Aktivum


V úèetnictví nìco, co osoba nebo spoleènost vlastní a co pro ni pøedstavuje(nebo v nìjakém budoucím okamžiku bude pøedstavovat) ekonomický pøínos. Aktiva jsou rozdìlena na fixní, napø.: zaøízení, a obìžná napø.: hotovost. Obìžná aktiva lze snadno promìnit v hotovost. Nìkdy se oznaèují jako likvidní aktiva.
Zdroj: ewizard.cz


Pro zobrazení všech definic slova 320 se přihlašte, prosím.