Význam atavismus
Co znamená slovo atavismus? Zde naleznete 7 významů slova atavismus. Můžete také přidat význam slova atavismus sami

1

4 Thumbs up   1 Thumbs down

atavismus


(lat. atavus, prapraděd), nevědomý pozůstatek dávné minulosti, který se nečekaně znovu vynoří, zejm. ve zvycích, chování a pod.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

4 Thumbs up   1 Thumbs down

atavismus


Nový výskyt charakteristických rysů organismu, které se nejdříve vykytovaly u předků, ale po několik dalších generací nebyly dominantní.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

atavismus


opětovný výskyt znaků , které nejsou vlastní bezprostředním předkům, ale které se objevují u vzdálených předchozích generací.
Zdroj: goniatit.cz

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

atavismus


zachování nebo znovuobjevení se znaku nebo orgánu, který již ztratil původní funkci nebo význam
Zdroj: agromanual.cz

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

atavismus


Atavismus (mn. č. atavismy, z lat. atavus, prapředek) je rys nebo znak, biologickou nebo kulturní evolucí už překonaný a vymizelý, který se však znovu objeví jako výjimka.
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

1 Thumbs up   2 Thumbs down

atavismus


ATAVISMUS je formulace genů. Pokud zkřížíme dva druhy ,případně vzdalené jedince , pak se zákonnitě objeví znaky ,které byly v době ,kdy mezi uvedenými jedinci nebyl rozdíl.
Je nutno pochopit ,že každá skupina má právo na vlastní vývoj a nemúže nikdo politickým siláctvím přistoupi a prohlásit je za nesprávnost.
Pokud je to správně pochopeno , potom tak progresivních jedinců dochází k návratu do minulosti řádove desítky generací, alé i více .
Výslednicí je , že se začnou vyskytovat archa typy , které není možno známými genetickými postupy zařadit na úroveň součaného vývoje.
Atavismus není vyimka , ale kiks. Ing. Karel Bouček.
ing. Karel Bouček - 13. ledna 2017

7

0 Thumbs up   2 Thumbs down

atavismus


Chování èi myšlení èlovìka zpùsobem, který byl kulturní evolucí již dávno pøekonán. Neèekanì vrátivší se prvek dávných pøedkù. Nìkdy bývají za atavismus vydávány i ideje sociálnì spravedlivé spoleènos [..]
Zdroj: marxismus.cz

<< ataraxie atomismus >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam