Význam hierarchie
Co znamená slovo hierarchie? Zde naleznete 10 významů slova hierarchie. Můžete také přidat význam slova hierarchie sami

1

0   1

hierarchie


(řec. hieron, posvátné, a arché, počátek, vláda), pův. uspořádání “nebeských mocností”, později pevné uspořádání podřízeností a nadřízeností.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

0   1

hierarchie


hierarchy
Zdroj: ped.muni.cz

3

0   1

hierarchie


Jakýkoliv øád, vìcí, hodnot, systémù, lidí i jejich skupin, který vytváøí stupòovitì øazenou soustavu a vztahy nadøazenosti a podøazenosti v ní. V pøírodì se v [..]
Zdroj: marxismus.cz

4

0   1

hierarchie


zpùsob funkèní organizace, který lze pøibližnì vyjádøit pyramidou, v níž každá nižší úroveò je podøízena vyšší úrovni. Hierarchie mùže být jedním ze zpùsobù uspoøádán [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

5

0   1

hierarchie


posloupnost, stupnice hodnot,hodností
Zdroj: islo.cz

6

0   1

hierarchie


("hierarchy"): tento pojem se objevuje v mnoha holisticky orientovaných nedarwinistických ¹kolách a ve zvlá¹tní, ponìkud "pseudoholistické" podobì i v heterodoxním neodarwinismu gouldovské [..]
Zdroj: mprinstitute.org

7

0   1

hierarchie


Logická stromová struktura, která slouží k uspořádání členů dimenze, má každý člen jednoho nadřízeného člena a nula nebo více podřízených členů.
Zdroj: technet.microsoft.com

8

0   1

hierarchie


Uspořádání prvků v systému, kdy některé z nich jsou významnější než jiné.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

9

0   1

hierarchie


Hierarchie (řec. ίερός hieros, posvátný a άρχω archó, vládnout) je uspořádání nadřazenosti a podřízenosti tak, že každý prvek kromě nejvyššího je podřízen právě jednomu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0   2

hierarchie


pořadí, stupnice, posloupnost podle hodnosti, důležitosti, uspořádání vztahů mezi členy skupiny živočichů.
Zdroj: goniatit.cz


Přidat význam slova hierarchie
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< heuristika homeostáze >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam