Význam inkluze
Co znamená slovo inkluze? Zde naleznete 10 významů slova inkluze. Můžete také přidat význam slova inkluze sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

inkluze


Podstatou je změněný pohled na selhání dítěte v systému, resp. selhání vzdělávacího systému v případě konkrétního dítěte. Při neúspěchu je třeba hledat bariéry v systému, který není dostatečně otevřený k potřebám jednotlivce. Každé dítě má unikání charakteristiku, zájmy, schopnosti a vzdělávací potřeby. Za klíčový impuls pro rozvoj inkluzivního vzd [..]
Zdroj: ferovaskola.cz

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

inkluze


Inkluze (z lat. inclusio, zahrnutí) znamená zahrnutí nebo přijetí do nějakého celku. Opak je exkluze – vyloučení. Jako odborný pojem se používá: v matematice: inkluze (matematika) vztah mezi množinami [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

5 Thumbs up   4 Thumbs down

inkluze


V sociologii sporný pojem oznaèující "vyšší stupeò integrace znevýhodnìných jednotlivcù èi skupin do spoleènosti". Spornost tohoto pojmu spoèívá v tom, že integrace nemá žádný vyšší èi [..]
Zdroj: marxismus.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

inkluze


slovo inkluze nebo též inkluse pochází z latinského slova inclusion. V českém jazyce má podstatné jméno inkluze význam začlenění, zahrnutí. Příkladem použití slova inkluze je slovní spojení sociální inkluze, označující proces začleňování určitých, jistou vlastností se odlišujících se jedinců do většinové společnosti (v současné době např. v případě diskutovaného začleňování ekonomických migrantů do většinové pracující společnosti). Obdobným příkladem může být slovní spojení inkluze ve školství či ve vzdělávání, jejíž podstatou je začleňování dětí s fyzickým handicapem, s příslušností k romskému etniku, mentálně postižených mezi ostatní žáky. Odborná i laická veřejnost může být v závislosti na svých názorech rozdělena na příznivce či odpůrce inkluze.

Protikladem inkluze je slovo exkluze, vyjadřující naopak vyčlenění či vyřazení subjektu či osoby z určitého celku. Např. společenská exkluze.
Honzi - 5. prosince 2018

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inkluze


uzávìr; vztah mezi tridami, množinami vyjadøovaný slovy je podmnožinou
Zdroj: islo.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inkluze


útvar bílkovinné povahy vznikající v buňce infikované virem. Jde buď o krystal virových částic nebo o produkt reakce buňky na vniknutí viru,
Zdroj: agromanual.cz

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

inkluze


Sociální inkluze je v sociologii „vyšší stupeň integrace postižených nebo znevýhodněných jedinců do společnosti a jejích institucí“.
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inkluze


Inkluze neboli uzavřenina je jakýkoli druh látky uzavřený v druhé, strukturou odlišné (například tekutina nebo plyn v pevném krystalu, ale i pevná látka v jiné pevné látce). Vzniká v krystalu během je [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

inkluze


inclusion
Zdroj: ped.muni.cz

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

inkluze


V matematice se jako podmnožina množiny A označuje taková množina B, o jejíchž všech prvcích platí, že jsou zároveň i prvky množiny A. Obdobně se může množina A označit jako nadmnožina množiny B. Tato [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< infimum integrál >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam