business.center.cz

Obdržené pozitivní hlasy199
Obdržené negativní hlasy100
Karma:100 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (3222)

1

0   0

yield


výnos cenného papíru v poměru k jeho tržní hodnotě (v procentech) Viz také cenný papír
Zdroj: business.center.cz

2

0   0

zvýšení daňové povinnosti


zvýšení vlastní daňové povinnosti nebo snížení nadměrného odpočtu Pramen § 4 odst. 1 písm. o) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Viz také daňová povinnost (pro účely zákona o DPH) nadměrný odpočet (pro účely zákona o DPH)
Zdroj: business.center.cz

3

0   1

zvýšený zdravotnický dozor


lékařský dohled nad fyzickou osobou podezřelou z nákazy, které je uložen zákaz činnosti nebo úprava pracovních podmínek k omezení možnosti šíření infekčního onemocnění Pramen § 1 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Viz také karanténa (dle zákona o ochraně veřejného zdraví) karanténní opatření [..]
Zdroj: business.center.cz

4

0   0

zvýhodňování věřitele


trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo jako dlužník, který není schopen plnit své splatné závazky, zmaří, byť i jen částečně, uspokojení svého věřitele tím, že zvýhodní jiného věřitele Pramen § 256a zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona Viz také trestný čin věřitel (pro účely zákona o spotřebitelském úvěru) [..]
Zdroj: business.center.cz

5

0   0

zvýhodňující právní úkon


rozumí se právní úkon, v jehož důsledku se některému věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo v konkursu. zvýhodňujícími právními úkony jsou zejména úkony, kterými dlužník: a) splnil dluh dříve, než se stal splatným b) dohodl změnu nebo nahrazení závazku ve svůj neprospěch c) prominul svému dlužn [..]
Zdroj: business.center.cz

6

0   0

zvukový záznam


Zvukový záznam je výlučně sluchově vnímatelný záznam zvuků výkonu výkonného umělce či jiných zvuků, nebo jejich vyjádření. Pramen § 75 autorského zákona Viz také výkonný umělec (ve smyslu autorského zákona) zvukově obrazový záznam (ve smyslu autorského zákona)
Zdroj: business.center.cz

7

0   0

zvukově obrazový záznam


Zvukově obrazový záznam je záznam audiovizuálního díla nebo záznam jiné řady zaznamenaných, spolu souvisejících obrazů vyvolávajících dojem pohybu, ať již doprovázených zvukem, či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem, vnímatelných i sluchem. Pramen § 79 autorského zákona Viz také zvukový záznam (ve smyslu au [..]
Zdroj: business.center.cz

8

0   0

zvláštní/výhradní oprávnění


oprávnění udělené ze zákona, nebo na základě zákona příslušným správním úřadem, kterým se jednomu nebo více zadavatelům v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací vyhrazuje některá z činností uvedená v § 3 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách Pramen § 17 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách Viz také [..]
Zdroj: business.center.cz

9

0   0

zvíře domácí


živočich, který patří k biologickému druhu, jenž vznikl činností člověka domestikací a žije převážně v přímé závislosti na péči člověka, případně druhotně zdivočelý živočich původně domestikovaného druhu nebo poddruhu Pramen § 2 odst. 1 zákona č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách Viz také zoologická zahrada (pro účely zákon [..]
Zdroj: business.center.cz

10

0   0

zvláštní vozidlo


vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích, které může být při splnění podmínek stanovených tímto zákonem k provozu na pozemních komunikacích schváleno Pramen § 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Viz také historické vozidlo přípojné vozidlo [..]
Zdroj: business.center.cz


Pro zobrazení všech definic slova 3222 se přihlašte, prosím.