cip-stavby.cz

Obdržené pozitivní hlasy33
Obdržené negativní hlasy57
Karma:-23 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (728)

1

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Ekosystém


Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase.
Zdroj: cip-stavby.cz

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Okenní římsa


k oknu patří vnější a vnitřní římsa, parapet (parapetní deska).
Zdroj: cip-stavby.cz

3

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Radioreléová trasa


Radioreléové trasy jsou přímočaré linie potřebné pro přenos signálu mezi místy jeho přenosu. Funkčnost radioreléového spoje předpokládá trasu bez překážek, z čehož vyplývá omezení výšky staveb, druh použití konstrukčních materiálu nadzemních části staveb včetně druhu střešní krytiny i dočasné použití jeřábů, které převyšují okolní zástavbu. Na zákl [..]
Zdroj: cip-stavby.cz

4

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Samospráva


Obec má právo na samosprávu; úkoly patřící do samosprávy obce (dále jen „samostatná působnost“) plní v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potřebami obce.
Zdroj: cip-stavby.cz

5

2 Thumbs up   5 Thumbs down

Stavba zemědělská


Stavba pro chov hospodářských zvířat, skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, pěstování rostlin, skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy, přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů a pro zemědělské služby. [..]
Zdroj: cip-stavby.cz

6

2 Thumbs up   3 Thumbs down

urbanizace


Mnohostranný sociálně ekonomický proces, vyznačující se koncentrací, intenzifikací a diferenciací městských druhů činností (funkcí) nebo výroby v širokém smyslu slova, vznikem nových forem a prostorových struktur osídlení a rozšířením městského způsobu života se specifickou strukturou styků, kulturou, systémem hodnotových orientací atd. [..]
Zdroj: cip-stavby.cz

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

ATIKA


v minulosti ozdobný prvek nad vlastní střechou. Dnes ukončení ploché střechy.
Zdroj: cip-stavby.cz

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Atriový dùm


dům s uzavřeným dvorem (atriem), nemá okna směrem ven a kolem domu není další pozemek. Jsou to obytné domy, jejichž místnosti jsou osvětleny ze dvora, ale též okny směřujícími směrem k venkovní straně, k existujícím pozemkům.
Zdroj: cip-stavby.cz

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Atriový dům


dům s uzavřeným dvorem (atriem), nemá okna směrem ven a kolem domu není další pozemek. Jsou to obytné domy, jejichž místnosti jsou osvětleny ze dvora, ale též okny směřujícími směrem k venkovní straně, k existujícím pozemkům.
Zdroj: cip-stavby.cz

10

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Biocentrum


Biocentrum je biotop nebo soubor biotop v krajin ě, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.
Zdroj: cip-stavby.cz


Pro zobrazení všech definic slova 728 se přihlašte, prosím.