nuts2severozapad.cz

Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy4
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (116)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Finanční mezera


Při projektech vytvářejících příjmy je podpora z fondů EU založena (vypočtena) na principu finanční mezery. Pravidlo vychází z článku 55 obecného nařízení č. 1083/2006. Toto pravidlo se neaplikuje mj. na projekty podléhající pravidlům o veřejné podpoře ve smyslu článku 87 Smlouvy o založení ES. Článek stanoví, že způsobilé výdaje na projekty vytvář [..]
Zdroj: nuts2severozapad.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Kofinancování


Míra spolufinancování projektu ze strukturálních fondů EU závisí na tom, pod který cíl spadá. Pro cíl konvergence, pod nějž spadá ROP Severozápad, obecně platí, že maximální míra spolufinancování z prostředků EU činí 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů. Na základě principu adicionality je nutné, aby do procesu spolufinancování byly zahrnuty [..]
Zdroj: nuts2severozapad.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Veřejnoprávní subjekt


Veřejnoprávním subjektem se rozumí jakýkoli subjekt, který: * je založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu; * má právní subjektivitu; * je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty, nebo je těmito orgány řízen, ne [..]
Zdroj: nuts2severozapad.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Absorpční kapacita


Míra efektivního využití objemu finančních prostředků, které byly alokovány na operační program. Podpora absorpční kapacity znamená zajistit hladký a efektivní průběh čerpání pomoci z fondů EU prostřednictvím podpory tvorby projektů a kapacit na jejich přípravu, realizaci a administraci, a to zejména na straně žadatelů a příjemců, přičemž tyto proj [..]
Zdroj: nuts2severozapad.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Auditní orgán


Ústřední orgán státní správy zodpovědný za zajištění provádění auditů za účelem ověření účinného fungování řídícího a kontrolního systému programu a za vykonávání činností v souladu s čl. 62 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu so [..]
Zdroj: nuts2severozapad.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

BENEFIT7


Elektronická žádost, která je určena pro žadatele za účelem vyplnění a vytvoření žádosti. Následně sloužíprojektu bude rovněž stanovena Smlouvou.
Zdroj: nuts2severozapad.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bodování projektu


Projekty, které prošly úspěšně kontrolou formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti, jsou hodnoceny podle výběrových kritérií (tzv. „bodovacích tabulek“) předem vyhotovených pro každou oblast podpory ROP SZ a schválených Monitorovacím výborem ROP SZ (dále jen MV ROP SZ). Součástí hodnocení je hodnocení způsobilosti žadatele a hodnocení techni [..]
Zdroj: nuts2severozapad.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Brownfields


Nemovitost (pozemek, stavba, objekt, areál), která je opuštěná nebo nedostatečně využitá, je zanedbaná a může být případně i kontaminovaná. Vznikla jako pozůstatek průmyslových, těžebních, zemědělských, armádních, rezidenčních, dopravních či jiných aktivit nebo občanské vybavenosti.
Zdroj: nuts2severozapad.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Celoživotní vzdělávání


Podle rozhodnutí Rady (ES) č. 163/2002 z 27. června 2002 musí celoživotní vzdělávání zahrnovat učení od předškolního až po důchodový věk, včetně celého spektra formalizovaného i neformalizovaného vzdělávání. Celoživotní vzdělávání má být chápáno jako veškeré vzdělávací aktivity realizované po celý život s cílem zlepšit znalosti, dovednosti a kvalif [..]
Zdroj: nuts2severozapad.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Certifikace vynaložených výdajů


Specifická činnost stanovená předpisy Evropského společenství, jejímž cílem je, aby Platební a certifikační orgán získal ujištění o řádném vynakládání výdajů na jednotlivé programy a projekty. Certifikace se povinně provádí před zasláním každé žádosti o platbu pro daný program nebo projekt. Jde o potvrzení správnosti údajů předložených řídícími org [..]
Zdroj: nuts2severozapad.cz


Pro zobrazení všech definic slova 116 se přihlašte, prosím.