ormbrno.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy0
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (12)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

business intelligence


Rozsáhlá oblast metodologií, metod a nástrojù, které v rámci vedení spoleèností slouží k podpoøe plánování, rozhodování a øízení. Ovlivòuje správnost strategických rozhodnutí, a tím i celkový úspìch spoleènosti. Zahrnuje v sobì prvky systémù MIS, EIS, DSS a jiných, které poskytují skuteènou informaèní podporu øízení podnikù v nejrùznìjších odvìtvíc [..]
Zdroj: ormbrno.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

data mart


Za datové tržištì považujeme urèitou èást datového skladu, která se zabývá jednou ucelenou problematikou. V pøípadì, že je daná problematika pøíliš rozsáhlá, lze pro ni vytvoøit samostatný datový sklad.
Zdroj: ormbrno.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

data warehouse


Je dlouhodobým úložištìm, kam data shromáždìná klasickými informaèními systémy pøibývají periodicky po jednotlivých dávkách (loadech). Odezvy na dotaz nemusí být okamžité a pøipouští se i urèitá redundantnost a nižší detail uchovávaných dat. Data z datového skladu se nikdy nelikvidují. Mohou se provádìt souhrnné agregace nìkterých údajù a zálohy na [..]
Zdroj: ormbrno.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

datová pumpa


Technologie umožòující pøenos a transformaci dat ze zdrojových systémù do databáze datového skladu. Viz ETL.
Zdroj: ormbrno.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

drill down / up


Jedná se o metodu, používanou pøi analýzách podnikových dat pomocí OLAP nástrojù. Jde o postupné vnoøování (rozpad) z agregovaných informací na nejvyšší úrovni (napø. obrat spoleènosti za rok 2003) až na detailní pohled (napø. konkrétní výrobní zakázka v 35. týdnu 2003) a opaènì.
Zdroj: ormbrno.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eis


Informaèní systémy pro vrcholové vedení jsou èástí celkového IS firmy, která pracuje s vybranými, nebo upravenými daty, a která se tìmito úpravami stává nositelem komplexních informací, charakterizujících pøíslušné procesy ve firmì. Primárnì slouží k identifikaci a lokalizaci urèitých jevù ve firmì, v dalším kroku pak k jejich podrobné analýze. [..]
Zdroj: ormbrno.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

extraction


Datová extrakce je prvním krokem. Jedná se o schopnost pøevzít data z co nejširšího spektra datových zdrojù nejrùznìjšího charakteru, mezi které se øadí tøeba nesèetné databázové standardy, a již jde o relaèní, èi síové. (Jedním ze zpùsobù pøístupu mùže být standardizované rozhraní ODBC.) Po ukonèení této fáze jsou potøebná data naètena pøímo do [..]
Zdroj: ormbrno.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

load


Je poslední èásti celého procesu, kdy jsou transformovaná data natažena do vlastního fyzického prostoru datového skladu a jsou pøístupná pro vytìžování, neboli pokládání dotazù.
Zdroj: ormbrno.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mis


Jsou uceleným souborem informèních nástrojù podporujících celkové pojetí Business Intelligence po praktické stránce.
Zdroj: ormbrno.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

multidimenzionalita


Pro aplikace sledující jednotlivé podnikové procesy, jež jsou navíc rozvinutelné v èase, je poèet tøí dimenzí, užívaný v tabulkových kalkulátorech, nedostateèný. Multidimenzionalita umožòuje rychle a jednoduše vytváøet nové pohledy na data, jejich øazení do nových souvislostí, vyhledávání zákonitostí, trendových charakteristik, indikací odchylek kl [..]
Zdroj: ormbrno.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 12 se přihlašte, prosím.