pujcky-aktiv.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy0
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (10)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

slovníèek pojmù


Neúèelová pùjèka Jedná se o pùjèku, kterou mùžete využít prakticky na cokoliv. Nevýhoda oproti úèelové pùjèce (viz níže) je, že mùžete získat maximálnì 200.000 Kè (zatímco u úèelové pùjèky je to až 1.000.000 Kè).
Zdroj: pujcky-aktiv.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

úèelová pùjèka


Jde o pùjèku poskytnutou na financování konkrétního úèelu (poøízení nemovitosti, vybavení domácnosti nebo nákup automobilu) až do výše 1.000.000 Kè (zatímco u neúèelové pùjèky je horní hranicí 200.000 Kè).
Zdroj: pujcky-aktiv.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konsolidace pùjèek


Konsolidace pùjèek je slouèení více pùjèek do jedné, která má nižší mìsíèní splátku než byl souèet všech splátek pøed konsolidací. Navíc pøi konsolidaci získáte další finanèní prostøedky.
Zdroj: pujcky-aktiv.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

refinancování pùjèky


Jde o pøevod pùjèky k jiné spoleènosti, kde splácíte za výhodnìjších podmínek (s nižší mìsíèní splátkou), plus navíc získáte další peníze.
Zdroj: pujcky-aktiv.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

rpsn


Jedná se o celkové roèní náklady na pùjèku. RPSN zahrnuje úroky, poplatky i pøípadné pojištìní. Je-li roèní úrok napø. 7,5% a RPSN 12%, pak ve skuteènosti zaplatíte kromì úroku ve výši 7,5% ještì další 4,5% na poplatcích a pojištìní.
Zdroj: pujcky-aktiv.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

pøedbìžné schválení pùjèky


Po vyplnìní a odeslání žádosti o internetovou pùjèku vyhodnotí systém automaticky zadané údaje a ihned Vám sdìlí, zda máte - na základì uvedených dat - nárok na pùjèku èi nikoliv. Jde pouze o pøedbìžné schválení, protože se mohou posléze (pøi dokládání potøebných dokumentù) ukázat zadané údaje jako neúplné nebo neplatné. [..]
Zdroj: pujcky-aktiv.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ruèitel


Ruèitel je ten, který za žadatele o pùjèku zaruèí, tzn. vezme na sebe vùèi vìøiteli povinnost, že pohledávku zaplatí, pokud ji z jakéhokoli dùvodu nezaplatí sám dlužník. Ruèitelù mùže být více (viz. § 546 obèanského zákoníku).
Zdroj: pujcky-aktiv.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

pojištìní schopnosti splácet


Pojištìní, které Vám zaruèí, že v pøípadì vzniku pojistné události (dojde k tomu, že nebudete schopni splácet) za Vás bude platit èerpaný úvìr pojišovna.
Zdroj: pujcky-aktiv.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

solus


Jedná se o databázi neplatièù. Všechny èlenské spoleènosti zapisují do spoleèné databáze klienty, kteøí se dostali do problémù se splácením svých úvìrù a provìøují zde každého žadatele o úvìr, aby se chránily pøed rizikovými klienty. Ten, kdo má záznam v Solusu, velmi pravdìpodobnì s žádostí o pùjèku neuspìje. [..]
Zdroj: pujcky-aktiv.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cerd


CEDR je nejvìtším národním i nadnárodním bankovním a nebankovním informaèním systémem, který umožòuje vyhledávat nesplacené úvìry osob a ekonomických subjektù (bez ohledu na to, jestli jsou øádnì splácené èi nikoliv). Spoleènosti poskytující úvìry, zde provìøují každého žadatele o úvìr, aby zjistily celkovou výši jeho závazkù. [..]
Zdroj: pujcky-aktiv.cz (offline)