stavebni-provoz.moxo.cz

Obdržené pozitivní hlasy8
Obdržené negativní hlasy20
Karma:-11 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (914)

1

2   3

urbanizace


Mnohostranný sociálnì ekonomický proces, vyznaèující se koncentrací, intenzifikací a diferenciací mìstských druhù èinností (funkcí) nebo výroby v širokém smyslu slova, vznikem nových forem a prostorových struktur osídlení a rozšíøením mìstského zpùsobu života se specifickou strukturou stykù, kulturou, systémem hodno [..]
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

2

1   0

dezinfekce


Proces, pøi kterém jsou zámìrnì nièeny choroboplodné zárodky pomocí dezinfekèních prostøedkù. Tyto prostøedky mohou být chemické nebo fyzikální (napø. UV záøení, vysoká teplota). Pravidelnì se dezinfekce provádí v místech se zvýšenými nároky na èistotu (napø. nemocnice).
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

3

1   0

proces


Gloriet
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

4

1   2

komunikace


Komunikace místní
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

5

1   1

nástavba


Druh zmìny dokonèené stavby. Nástavba pùvodní stavbu zvyšuje, mìní se tedy objem stavby (na rozdíl od vestavby).
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

6

1   3

novostavba


Rekreaèní krajinný celek
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

7

1   1

zemní plyn


Druh neobnovitelného zdroje energie. Fosilní palivo, které se v pøírodì vyskytuje buï samostatnì, nebo èasto v doprovodu ropy èi èerného uhlí. Podíl metanu v zemním plynu bìžnì pøekraèuje hranici 90%, proto se pøi spalování zemního plynu uvolòuje ménì škodlivého oxidu uhlièitého (ve vztahu k uvolnìné energii) než u [..]
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

8

0   0

stromová zahrada


Archeologická lokalita
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

9

0   0

vìc


Architekt
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

10

0   0

odbornì vzdìlaný èlovìk


Architektonické èlánky
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz


Pro zobrazení všech definic slova 914 se přihlašte, prosím.