stavimedum.cz

Obdržené pozitivní hlasy56
Obdržené negativní hlasy63
Karma:-6 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (786)

1

4 Thumbs up   1 Thumbs down

Podkroví


Pøístupný prostor nad nadzemním podlažím, vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, urèený k úèelovému využití.
Zdroj: stavimedum.cz

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Zastavitelné území


Zastavitelné území tvoøí plochy vhodné k zastavìní, vymezené schváleným územním plánem obce, pøípadnì regulaèním plánem.
Zdroj: stavimedum.cz

3

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Arondace


v pøekladu „zaokrouhlování“. Dostavba èásteènì zastavìného území mìsta nebo venkovského sídla, která je postupnì dotváøí, doplòuje, na okrajích sceluje stavbami i jinými úpravami.
Zdroj: stavimedum.cz

4

2 Thumbs up   2 Thumbs down

ATIKA


v minulosti ozdobný prvek nad vlastní støechou. Dnes ukonèení ploché støechy.
Zdroj: stavimedum.cz

5

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Doprava tranzitní


Doprava, jež územím projíždí a nemá v nìm východisko ani cíl.
Zdroj: stavimedum.cz

6

2 Thumbs up   2 Thumbs down

ekologie


Vìda studující organismy, jejich populace, vztahy populací a spoleèenstev, vztahy organismù a jejich životního prostøedí. Viz též ekosystém
Zdroj: stavimedum.cz

7

2 Thumbs up   5 Thumbs down

komunikace


Úèelovì a hmotnì vymezené dopravní spojení urèené k pohybu dopravních prostøedkù, chodcù, zvíøat, k pøemísování hmot, kapalin, plynù a energií. Podle povahy a druhu se dìlí na drážní, pozemní, podpovrchové, podzemní, výškové, letecké, vodní, potrubní atd.
Zdroj: stavimedum.cz

8

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Konurbace


Soumìstí, spojení dvou nebo více mìst v jeden celek se zachováním správní samostatnosti mìst.
Zdroj: stavimedum.cz

9

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Podkroví


ze stavebnìprávního hlediska jde o každé podlaží nad nejvyšším plným podlažím, mající plochu, která se rovná ploše pod ním ležícího podlaží.
Zdroj: stavimedum.cz

10

2 Thumbs up   1 Thumbs down

récipient


Vodní tok nebo nádrž tvoøící souèást hydrologického povodí odvodòovaného území.
Zdroj: stavimedum.cz


Pro zobrazení všech definic slova 786 se přihlašte, prosím.