vokno-plastova-okna.cz

Website:https://www.vokno-plastova-okna.cz
Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy2
Karma:1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (78)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

parapet


Vyzdívka pod oknem, zeï od podlahy k oknu. PAROTÌSNOST
Zdroj: vokno-plastova-okna.cz (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

technologie


Odvìtví techniky, které se zabývá tvorbou, zavádìním a zdokonalováním výrobních postupù. TEPELNÝ IZOLANT -
Zdroj: vokno-plastova-okna.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adresní Štítky


  - Vlastní lepící papír v definovaných, velikostech urèený pro definici údajù odesílatele nebo pøíjemce. ADHEZNÍ LEPENÍ –
Zdroj: vokno-plastova-okna.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aninti rozbytné obaly


Bublinková fólie se vzduchovými polštáøky. Používá se jako obal pro køehké a slenìné pøednìty. ARGON -
Zdroj: vokno-plastova-okna.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

architektura


je v nejobecnìjším pojetí synonymem
Zdroj: vokno-plastova-okna.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

barevná paleta ral


Elektrostatické práškové barvy a nátìry. RAL Classic obsahuje 213 odstínù, vèetnì metalických
Zdroj: vokno-plastova-okna.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

barevná stupnice


– Škála používaných barev. Vìtšinou používaná ve stupnici RAL (viz stupnice RAL) BARVA -
Zdroj: vokno-plastova-okna.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bezúdrŽbovost –


Objekt není nároèný na údržbu. Vìtšinou je docílena speciální povrchovou úpravou. BOURACÍ PRÁCE -
Zdroj: vokno-plastova-okna.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

butyl


– Trvale pružný tmel, který utìsní meziskelní prostor a zabrání pøípadnému pronikání vlhkosti do tìchto míst.
Zdroj: vokno-plastova-okna.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cen/cenelec


  Tuto evropskou normu jsou povinny zavést národní normalizaèní organizace následujících zemí: Belgie, Èeské republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maïarska, Malty, Nìmecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Øecka, Slovenska, Spojeného království, Španìlska, Švédska a Švýcarska. CEN/TC 89 [..]
Zdroj: vokno-plastova-okna.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 78 se přihlašte, prosím.