akcie.cz

Website:http://www.akcie.cz
Obdržené pozitivní hlasy28
Obdržené negativní hlasy9
Karma:18 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (162)

1

21   5

zvalidován trhem


znamená to zlikvidován?
Zdroj: akcie.cz

2

1   1

Kurzovní lístek


EUR
Zdroj: akcie.cz

3

1   0

Zero bond


Dluhopis bez kupónu. Emituje se s diskontem vùèi nominální hodnotì a celý výnos (nominální hodnotu) je vyplácen až v dobì splatnosti.
Zdroj: akcie.cz

4

1   0

Volatilita


Pøedstavuje kolísavost ceny. Èím je vìtší, tím je vìtší cenové rozpìtí, v nìmž se cena daného titulu pohybuje. Vyšší volatilita zpùsobuje zároveò vìtší investièní riziko.
Zdroj: akcie.cz

5

1   0

Slumpflace


Situace, kdy klesá reálný produkt (slump) a zároveò roste cenová hladina (inflace).
Zdroj: akcie.cz

6

1   0

Prioritní akcie


Akcie, s nimiž je spojeno pøednostní právo týkající se dividendy. Tato priorita mùže být kompenzována omezením hlasovacího práva, to však neplatí v pøípadì, že není prioritní div [..]
Zdroj: akcie.cz

7

1   0

Equal-weight


Výrok pøi investièním doporuèení - akcie by mìla mít v portfoliu stejnou váhu jako v indexu.
Zdroj: akcie.cz

8

1   0

Benchmark


Báze, vùèi které se sleduje výnosnost akcií èi ostatních aktiv. Zpravidla se jedná o index
Zdroj: akcie.cz

9

0   0

Menší dodavatelé nevìdí


Praha – Alternativní dodavatelé elektøiny nevìdí, zda mají domácnostem úètovat poplatky za...
Zdroj: akcie.cz

10

0   0

Pražská burza na rozcestí


Nejvíce oèekávanou zprávou z trhu je budoucnost TELEFÓNICA C.R.
Zdroj: akcie.cz


Pro zobrazení všech definic slova 162 se přihlašte, prosím.