cnb.cz

Website:http://www.cnb.cz
Obdržené pozitivní hlasy36
Obdržené negativní hlasy14
Karma:21 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (367)

1.

6   0

Tier 1


Tier 1 je část kapitálu banky, představuje součet splaceného základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku, splacené emisní ažio, povinné rezervní fondy, ostatní rezervní fon [..]
Zdroj: cnb.cz

2.

5   1

Notifikace


Proces stanovený právem ES (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES), jehož podstoupení je podmínkou toho, aby úvěrová instituce nebo finanční instituce se sídlem na území jedn [..]
Zdroj: cnb.cz

3.

4   3

Volatilita


Kolísání výnosových měr nebo cen investičních instrumentů.
Zdroj: cnb.cz

4.

4   0

Kapitálová přiměřenost


Kapitálová přiměřenost vyjadřuje vybavenost banky vlastními zdroji ve vztahu k rizikové struktuře aktiv, vybraných mimobilančních aktiv banky a k tržním rizikům. Je souhrnným ukazatele [..]
Zdroj: cnb.cz

5.

3   1

Zajišťovna


Právnická osoba, které bylo uděleno povolení opravňující ji k provozování zajišťovací činnosti. Činnost zajišťoven se od pojišťoven liší tím, že nepřebírají riziko od pojišt [..]
Zdroj: cnb.cz

6.

2   0

Warrant


Kontrakt, který umožňuje jeho držiteli zakoupit akciový kapitál. Svým obsahem se podobá dlouhodobé opci, zní však na nové emise akcií, zatímco opce jako taková se vypisuje na již exist [..]
Zdroj: cnb.cz

7.

1   0

Statut


Dokument, který musí být vydán pro každý fond kolektivního investování. Obsahuje informace o způsobu investování fondu kolektivního investování a další informace nezbytné pro investo [..]
Zdroj: cnb.cz

8.

1   0

Speciální fond


Fond kolektivního investování, který nesplňuje požadavky práva Evropských společenství.
Zdroj: cnb.cz

9.

1   0

Růstový fond


Prioritním cílem manažera tohoto fondu je růst čisté hodnoty aktiv. Naopak menší důraz je kladen na běžné výplaty důchodů a kapitálových zisků.
Zdroj: cnb.cz

10.

1   0

Reklasifikace


Zahrnují jakékoliv změny v rozvaze MFI, které vznikají v důsledku změn v souboru vykazujících jednotek, firemní restrukturalizace, reklasifikace aktiv a pasiv a korekce vykazovaných chyb.
Zdroj: cnb.cz


Pro zobrazení všech definic slova 367 se přihlašte, prosím.