datoveschranky.info

Website:http://www.datoveschranky.info
Obdržené pozitivní hlasy12
Obdržené negativní hlasy10
Karma:1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (245)

1

2   1

Software


Programové vybavení poèítaèe, mobilu, napø. operaèní systém, programy.
Zdroj: datoveschranky.info

2

1   1

Samospráva


Forma veøejné správy spoèívající ve správì územnì èi jinak organizovaného spoleèenství lidí, které si své zále¾itosti øe¹í samostatnì a èiní rozhodnutí pøímo nebo prostøe [..]
Zdroj: datoveschranky.info

3

1   0

Rada obce


(obecní rada) je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné pùsobnosti a za svùj výkon odpovídá zastupitelstvu obce.
Zdroj: datoveschranky.info

4

1   0

Podnikající fyzická osoba


Podnikání je soustavná samostatná èinnost urèité osoby za úèelem dosa¾ení zisku. Obchodní zákoník podnikání definuje jako soustavnou èinnost provádìnou samostatnì podnikatelem vlas [..]
Zdroj: datoveschranky.info

5

1   0

Plná moc


Je jednostranný právní úkon, kterým zastoupený dává tøetím osobám na vìdomí, ¾e zvolený zástupce je oprávnìn za nìj jednat a v jakém rozsahu. Plná moc osvìdèuje, ¾e mezi zastou [..]
Zdroj: datoveschranky.info

6

1   0

Notifikace


Upozornìni na pøíchozí zprávy do Va¹í datové schránky SMS zprávou.
Zdroj: datoveschranky.info

7

1   0

Kraj


Územní jednotka, obvykle vìt¹í ne¾ okres a men¹í ne¾ stát, pøípadnì zemì. Slovem kraj se pøekládají i názvy územních jednotek nìkterých dal¹ích státù.
Zdroj: datoveschranky.info

8

1   0

Konfirmace


Písemné potvrzení objednávky nebo jiného právního úkonu, který byl uèinìn ménì prùkazným zpùsobem, napø. telefonicky.
Zdroj: datoveschranky.info

9

1   0

ICQ


Celým názvem I Seek You [áj sík jú], je software pro instant messaging vyu¾ívající protokolu OSCAR.
Zdroj: datoveschranky.info

10

1   0

Hardware


Technické (fyzické, hmatatelné) vybavení poèítaèe.
Zdroj: datoveschranky.info


Pro zobrazení všech definic slova 245 se přihlašte, prosím.