enconsult

Obdržené pozitivní hlasy1
Obdržené negativní hlasy6
Karma:-4 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (7)

1.

1   0

Tepelná soustava


soustava, ve které se teplo vyrábí a dopravuje kapalinami nebo parami potrubím ke spotřebičům. Sestává ze:

zdrojů tepla,
rozvodů tepla (tvoří je tepelná síť, úpravny parametrů a tepelné přípojky),
odběrů tepla.

Rozsah tepelné soustavy může být meziměstský, městský, okrskový (areálový), objektový, etážový, bytový. Tepelná soustava může obsahovat jednu či více částí s různými úrovněmi teplot. Seriově řazená odběrná místa rozdělují tepelnou soustavu na část prvního řádu, část druhého řádu atd.
 enconsult zapnout 2015-01-15

2.

0   0

Odběrné místo


rozhraní mezi zařízením dodavatele a odběratele tepla na tepelné soustavě. Rozhraní musí být ukončeno ze strany dodávky tepla hlavními uzávěry. Za rozhraním, kde začíná odběrné zařízení se osazují měřiče tepla. Z ekonomických důvodů se doporučuje umisťovat odběrná místa do objektů odběratele tepla. Na část přípojky vedoucí na pozemku odběratele, musí být u odběratele založeno věcné břemeno, umožňující přístup dodavateli tepla k jeho zařízení.

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/3311-zakladni-topenarske-definice-slovnik-pojmu
Zdroj: enconsult.cz
Tento význam nebyl schválen

3.

0   0

Vytápěcí soustava


soubor koncových částí tepelné soustavy určený pouze pro vytápění. Prostřednictvím spotřebičů tepla v jednotlivých místnostech zajišťuje předepsaný teplotní stav vnitřního prostředí. Začíná v tom místě tepelné soustavy, ve kterém jsou parametry teplonosné látky upraveny pouze pro potřeby vytápění. V případě, že zdroj tepla dodává teplo pouze pro vytápění, je vytápěcí soustava shodná s tepelnou soustavou.

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/3311-zakladni-topenarske-definice-slovnik-pojmu
Zdroj: enconsult.cz
Tento význam nebyl schválen

4.

0   0

zdroj tepela


úplné zařízení, ve kterém se získává teplo pro tepelnou soustavu. Teplo se získává buď využíváním prvotní nebo druhotné energie. Zdrojem tepla může být kotelna, teplárna, kogenerační zařízení (vše se spalováním paliv), výměníky tepla, tepelná čerpadla (vše druhotné teplo), tepelná čerpadla, sluneční kolektory (vše prvotní energie). V kotlích může také docházet k přeměnám energií, např. z elektřiny na teplo.

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/3311-zakladni-topenarske-definice-slovnik-pojmu
Zdroj: enconsult.cz
Tento význam nebyl schválen

5.

0   1

Ekvitermní regulace


Ekvitermní regulace teploty v místnosti spočívá v nastavení teploty topné vody (neboli v regulaci zdroje tepla) v závislosti na venkovní teplotě. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplota místnosti tak zůstala konstantní.
Pro danou místnost lze stanovit soustavu tzv. ekvitermních křivek (také „topné křivky“), které popisují vzájemnou závislost teploty topné vody, místnosti a venkovní teploty. Na základě požadované teploty místnosti lze zvolit určitou křivku a podle venkovní teploty regulovat teplotu topné vody.

Jsou dva hlavní důvody pro aplikaci ekvitermní regulace:

Větší tepelná pohoda z důvodu potlačení dynamiky (kolísání) teplot v místnosti.
Úspora energie, kdy není třeba zdroj tepla ohřívat na maximum a vydávat z něj největší výkon ale pouze vydat takový výkon, který stačí k ohřátí místnosti na požadovanou teplotu v závislosti na venkovní teplotě.
Zdroj: enconsult.cz
Tento význam nebyl schválen

6.

0   2

Ekvitermní regulace


Ekvitermní regulace teploty v místnosti spočívá v nastavení teploty topné vody (neboli v regulaci zdroje tepla) v závislosti na venkovní teplotě. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplota místnosti tak zůstala konstantní.
Pro danou místnost lze stanovit soustavu tzv. ekvitermních křivek (také „topné křivky“), které popisují vzájemnou závislost teploty topné vody, místnosti a venkovní teploty. Na základě požadované teploty místnosti lze zvolit určitou křivku a podle venkovní teploty regulovat teplotu topné vody.

Jsou dva hlavní důvody pro aplikaci ekvitermní regulace:

Větší tepelná pohoda z důvodu potlačení dynamiky (kolísání) teplot v místnosti.
Úspora energie, kdy není třeba zdroj tepla ohřívat na maximum a vydávat z něj největší výkon ale pouze vydat takový výkon, který stačí k ohřátí místnosti na požadovanou teplotu v závislosti na venkovní teplotě.
 enconsult zapnout 2015-01-12

7.

0   3

cop


Výkon tepelného čerpadla je dán součtem energie odebrané z okolního prostředí a elektrické energie dodané pro pohon kompresoru. Rozdíl mezi energií dodanou a získanou udává takzvaný topný faktor. U tepelných čerpadel se jeho hodnota pohybuje v poměru mezi dvěma a půl až čtyřmi jednotkami získané energie ku jedné dodané. Samozřejmě platí, že čím je číslo větší, tím je provoz tepelného čerpadla efektivnější a tím více šetříte.

Kde se tedy vzal poměr jedna ku třem? Pro lepší porovnání se uvádí u jednotlivých čerpadel průměrný topný faktor. A to je právě ona trojka. V teplém létě bývá topný faktor vyšší. Vodu tak ohříváme velmi levně. Naopak během mrazivých dnů se zhoršuje a například u některých čerpadel dosahuje poměru jedna ku dvěma.
Zdroj: enconsult.cz
Tento význam nebyl schválen