Význam Ekologická zátìž
Co znamená slovo Ekologická zátìž? Zde naleznete 3 významů slova Ekologická zátìž. Můžete také přidat význam slova Ekologická zátìž sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekologická zátìž


Pojmem ekologické (staré) zátìže se oznaèují staré skládky, staré èásti výrobních areálù a velkoplošná zneèištìní pùdy, jejichž dùsledkem je nebezpeèí a ohrožení zdraví èlovìka nebo životního prostøedí. Starými skládkami mohou být zvláštì již nepoužívaná místa skládek komunálního a prùmyslového odpadu. U výrobních areálù jde o chemické závody, kde [..]
Zdroj: stavimedum.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekologická zátìž


zpùsob, rozsah a intenzita pùsobení výrobního procesu, dílny, provozu, podniku èi spoleènosti na pøírodní složky (voda, vzduch, pùda, flóra, fauna, biosféra) a funkèní subsystémy (práce, bydlení, vzdìlávání, zdravotnictví, kultura, sport, rekreace) životního prostøedí èlovìka a dalších živých organismù.
Zdroj: vaulton.webpark.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekologická zátìž


Pojmem ekologické (staré) zátìže se oznaèují staré skládky, staré èásti výrobních areálù a velkoplošná zneèištìní pùdy, jejichž dùsledkem je nebezpeèí a ohrožení zdraví èlovìka nebo životního prostøed [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

<< Ekologická stabilita Ekosystém >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam