Význam Instinkt
Co znamená slovo Instinkt? Zde naleznete 9 významů slova Instinkt. Můžete také přidat význam slova Instinkt sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Instinkt


Pud, biologicky podmínìné chování urèitým zpùsobem. V bìžném vìdomí je však tento pojem èasto zamìòován s intuicí, èi náhodnì správnou reakcí, je idealizován a zkreslován, a proto [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Instinkt


vrozené cílené chování, pro které je èasto charakteristická silná nutkavost nebo motivace. Je èasto vysvìtlován jako øetìzec nepodmínìných reflexù. Uèením lze instinkt oslabit až potlaèit. Srovnej arc [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Instinkt


vrozený pud, vnuknutí; tušení
Zdroj: islo.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Instinkt


("instinct"): zdìdìné podvìdomé vykonávání nìkterých èinností, èili pud; mnozí Darwinovi pøedchùdci srovnávali instinkt se zvykem; Charles Darwin ("On the Origin of Species") se pokusil objasnit pouze [..]
Zdroj: mprinstitute.org

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Instinkt


vrozený, zdìdìný zpùsob èinnosti a chování, bez potøeby jeho osvojení uèením
Zdroj: help24.cz (offline)

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Instinkt


Instinkt (z lat. instinguo, instinctus, pobídnout, podnítit) je stereotypní, nutkavé a přitom účelné chování, které není výsledkem učení ani zkušenosti. V přeneseném smyslu schopnost tušit věci, které [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

3 Thumbs up   2 Thumbs down

Instinkt


vrozené chování které není výsledkem učení ani zkušenosti. V přeneseném smyslu schopnost tušit věci, které nejsou smysly poznatelné, například hrozící nebezpečí.
Pavel Korský - 9. září 2015

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Instinkt


Instinkt (v anglickém originále: Instinct), je první díl dvojepizody druhé série sci-fi seriálu Hvězdná brána: Atlantida Instinkt - Přeměna.
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Instinkt


PUD tomu asi říkal pan Pavlov, já bych použil výraz
GENETICKÁ PAMĚŤ. Genet. výbava jedince skutečně mimo jiné obsahuje zkušenosti minulých generací. T.j. i mladý pták postaví hnízdo, přitom se ale současně učí od staršího "kolegy"
Do hry zde vstupuje asi i v životě jedince zásadní fáze VTIŠŤĚNÍ, kdy si ptáče mimo podobu jedinců stejného druhu může zapamatovat i něco z toho hnízda - ale to už je moje vlastní úvaha :-).
4B0 - 22. listopadu 2015

<< Insignie Instituce >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam