Význam PDCA
Co znamená slovo PDCA? Zde naleznete 2 významů slova PDCA. Můžete také přidat význam slova PDCA sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PDCA


Vìtšina modelù zlepšování procesù je založena na postupu, který zavedl W. Edwards Deming: Plán-Provedení-Kontrola-Akce neboli PDCA(plan-do-check-act). Postup popisuje posloupnosti krokù zlepšování procesù: Plán - Provìøíme souèasnou výkonnost a posoudíme pøípadné problémy èi omezení procesù. Shromáždíme data o hlavních problémech a zamìøíme se [..]
Zdroj: ewizard.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PDCA


PDCA (z anglického plan-do-check-act tedy naplánuj-proveď-ověř-jednej) je iterativní (tj. opakující se, cyklická) metoda vedení založená na čtyřech základních krocích. Využívají ji ty firmy, jejichž c [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org
<< Paretova analýza Polotovary >>