Význam Vyrovnávací pamì
Co znamená slovo Vyrovnávací pamì? Zde naleznete 2 významů slova Vyrovnávací pamì. Můžete také přidat význam slova Vyrovnávací pamì sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Vyrovnávací pamì


pamì tvoøící souèást pevného disku. Slouží k ukládání dat pøed jejich pøenosem do procesoru nebo pamìti poèítaèe.
Zdroj: webarna.host.sk (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Vyrovnávací pamì


Velmi rychlá pamì RAM, která umožòuje rychlejší komunikaci v poèítaèi. Velikost vyrovnávací cache u procesorù ovlivòuje podstatnì výkon a cenu procesoru. S vyrovnávací pamìtí se setkáváme také u pevn [..]
Zdroj: pocitacezababku.cz
<< Pøenosová rychlost E-procurement >>