webarna.host.sk

Website:https://webarna.host.sk
Obdržené pozitivní hlasy4
Obdržené negativní hlasy4
Karma:1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (115)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

ascii


  American Standard Code for Information Interchange. Kódování, které tisknutelnému písmenu nebo èíslici pøidìlí èíselné ekvivalenty.
Zdroj: webarna.host.sk (offline)

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

internet


  Poèítaèová "supersí". Internet propojuje stovky tisíc jednotlivých poèítaèù a poèítaèových sítí navzájem. Každý pøipojený poèítaè mùže nabízet svùj obsah ostatním uživatelùm a stejnì tak uživatelé všech poèítaèù mohou "nahlížet" do poèítaèù svých kolegù.
Zdroj: webarna.host.sk (offline)

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

menu


Nabídka Ceník Kontakty Objednávka   Aktualizace 27. 06. 2007   Podpora Nejèastìjší dotazy Slovník pojmu Slovník pojmù A Adhokracie Affiliate/Associate program Aplikaèní server Applet Archie Architektura Client/Server ASP, Application Service Provider (Providing) ASCII Asynchronous Transfer Mode B Bionomika Business-to-business Business-to [..]
Zdroj: webarna.host.sk (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adhokracie


  Oznaèení pro kreativní strukturu vytvoøenou pro dosažení urèité cíle, resp. s èasovì omezenou existencí. Charakteristickým znakem jsou volné, neformální vazby, pøevaha horizontálních vztahù nad vertikálními. Vzájemná kooperace více èi ménì nahrazuje øízení.
Zdroj: webarna.host.sk (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

affiliate/associates program


(Pøidružený program)
Zdroj: webarna.host.sk (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

pøidruženého programu


Za každého návštìvníka webu, který prostøednictvím odkazu pøejde na obchodní server a tam si nìco koupí, obdrží provozovatel webu odmìnu ve formì podílu na obratu, který zákazník (návštìvník) realizoval (obvykle ve výši 5 procent).
Zdroj: webarna.host.sk (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aplikaèní server


  Software poskytující prostøedí pro bìh komponent distribuovaných aplikací. Mùže obsluhovat nìkolik rùznì nakonfigurovaných kontejnerù pro komponenty, zpravidla obsahuje WWW server podporující servlety a pomocné služby použitelné aplikaèními komponentami prostøednictvím kontejneru.
Zdroj: webarna.host.sk (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

applet


  Aplikace napsaná v Javì a bìžící na stranì klienta v prostøedí WWW prohlížeèe.
Zdroj: webarna.host.sk (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

archie


  Služba pro vyhledávání souborù v FTP archivech internetu.
Zdroj: webarna.host.sk (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asp


  Application Service Provider (Providing), èili poskytovatel, resp. poskytování aplikaèních služeb.
Zdroj: webarna.host.sk (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 115 se přihlašte, prosím.