Význam entita
Co znamená slovo entita? Zde naleznete 7 významů slova entita. Můžete také přidat význam slova entita sami

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

entita


to, co je; nìco existujícího, by jen jako abstrakce
Zdroj: islo.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

entita


Existence vìci, jsoucno objektu èi subjektu; celek, konkrétní projev jednoty. Musí být rozlišitelná od ostatních entit a existuje relativnì nezávisle na nich. Vše je vždy souèástí více entit, hor [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

entita


je nástroj, pomocí kterého se v datovém modelu modelují objekty reálného světa se shodnou strukturou vlastností (atributů). Ve fyzické interpretaci datového modelu jsou někdy nazývány tabulkami. Některé entity IS jsou "středem" subsetu datového modelu, na kterém jsou postaveny činnosti typu "práce se seznamem záznamů" [..]
Zdroj: bmservis.cz (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

entita


Ve službě Reporting Services je entita logické kolekce položek modelu, včetně zdrojových polí, role, složek a výrazy, které jsou uvedeny známé obchodních podmínkách.
Zdroj: technet.microsoft.com

5

2 Thumbs up   1 Thumbs down

entita


Entita (z latinského entitas, ens – bytost, jsoucí) může být: entita (informatika) - jakákoliv přesně definovaná množina dat HTML entita entita (matematika) entita (politika) - část státu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

entita


Entita je libovolný objekt (osoba, zvíře, věc či jev) reálného světa, který je zachycen v datovém modelu. Entita musí být rozlišitelná od ostatních entit a existovat nezávisle na nich. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

entita


(lat. ens, jsoucí), nejobecnější označení pro cokoliv, co jako jednotlivé jest a na co lze ukázat.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com (offline)

<< entelechie eón >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam