imsd.cz

Obdržené pozitivní hlasy1
Obdržené negativní hlasy0
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (17)

1

1   0

právnická osoba


právnické osoby jsou uměle vytvořené subjekty, které v právních vztazích vystupují a jednají jako lidé. Právnická osoba má způsobilost k právním úkonům ode dne účinnosti zápisu do rejstříku, do kterého se zapisuje, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
Zdroj: imsd.cz

2

0   0

slovník pojmů


Bezhotovostní operace operace uskutečňována bez použití fyzických peněz (hotovosti) prostřednictvím bezhotovostních platebních transakcí a dalších účetních operací.
Zdroj: imsd.cz

3

0   0

běžný účet


bankovní účet, na kterém má klient uloženy peníze formou vkladu na viděnou (viz pojem "Vklad na viděnou"). Běžné účty v současnosti umožňují provádění širokého spektra platebních služeb a zpravidla mají minimální úrokovou sazbu - hovoříme o tzv. platebních běžných účtech. Pokud nabízí vyšší úročení, ale platební služby mají významně smluvně omezeny [..]
Zdroj: imsd.cz

4

0   0

bonita


schopnost klienta splatit požadovaný úvěr, respektive jeho schopnost splácet řádně a včas své závazky.
Zdroj: imsd.cz

5

0   0

čnb


centrální banka České republiky, jejímž hlavním cílem je péče a snaha o cenovou stabilitu státu. Mezi její hlavní úkoly patří emise hotovostních peněz, regulace činnosti bankovních subjektů a uskutečňování bankovního dohledu.
Zdroj: imsd.cz

6

0   0

dlužník


neplatič, který neuhradil své závazky k datu splatnosti. Každý, kdo má nějaký závazek je dlužníkem. Neplatičem se stává ve chvíli, kdy neuhradí svůj závazek ve lhůtě splatnosti.
Zdroj: imsd.cz

7

0   0

p. a.


zkratka z latinského sousloví "per annum" neboli ročně; používá se při vyjádření úrokové saby (viz pojem "Úroková sazba").
Zdroj: imsd.cz

8

0   0

pohledávka


nárok věřitele na peněžité nebo věcné plnění ze strany dlužníka.
Zdroj: imsd.cz

9

0   0

revolving


opakování (obnova) smlouvy o vkladu nebo úvěru za sjednaných podmínek.
Zdroj: imsd.cz

10

0   0

rpsn


(roční průměrná sazba nákladů) představuje úhrn všech poplatků a nákladů, které musí klient při řádném plnění svých povinností z úvěrové smlouvy nutně zaplatit věřiteli/bance vedle jistiny v souvislosti s poskytnutým úvěrem za celou dobu trvání svého závazku, vyjádřený procentním podílem z dlužné částky za období jednoho roku. [..]
Zdroj: imsd.cz


Pro zobrazení všech definic slova 17 se přihlašte, prosím.