realml.cz

Website:http://www.realml.cz
Obdržené pozitivní hlasy7
Obdržené negativní hlasy5
Karma:3 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (78)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

bytový dům


Obytná budova o více bytech přístupných z domovní komunikace se společným hlavním vstupem z veřejné komunikace, pokud se nejedná o rodinný dům. Bytový dům je stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení. Bytový fond
Zdroj: realml.cz (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

číslo popisné


Číslo, kterým se označuje v obci každá samostatná budova trvalého charakteru, která je oddělena od jiné budovy. Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným (červené číslo). Delikvence
Zdroj: realml.cz (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kolaudace


Rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, že objekt splňuje patřičné stavební, hygienické a protipožární normy a že povoluje jeho užívání pro účel, pro který je kolaudován. Komplexní pozemková úprava
Zdroj: realml.cz (offline)

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

osvč


Osoba samostatně výdělečně činná - podnikatelský subjekt známý pod označením fyzická osoba - podnikatel
Zdroj: realml.cz (offline)

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

rekonstrukce


Uvedeno do původní podoby nebo stavu, přestavba. Revitalizace
Zdroj: realml.cz (offline)

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

věcné břemeno


Omezuje práva vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Věřitel
Zdroj: realml.cz (offline)

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

všeobecné obchodní podmínky


Obchodní podmínky vztahu smluvních stran, které nejsou uvedeny ve smlouvě, ale doplňují ji a jsou všeobecnější povahy. Výměra parcel
Zdroj: realml.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anuitní splácení


Způsob splácení hypotečního úvěru, kdy klient splácí po celou dobu trvání závazku stále stejnou výši splátky. Anuitní splátka se vždy skládá ze dvou částí, z jistiny a z úroků. Vzájemný poměr těchto dvou částí se v čase mění. Bankovní záruka
Zdroj: realml.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonitovaná půdně ekologická jednotka


Mapovací a oceňovací jednotka zemědělských půd, územní celek se stanovištními vlastnostmi, vyjádřenými pětimístným číselným označením, který vyjadřuje rozdílné produkční a ekonomické efekty zemědělského území. Číslice 1 = příslušnost ke klimatickému regionu Budova
Zdroj: realml.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

budova rozestavěná


Budova alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží, pokud jí dosud nebylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční. U typu budovy, kde se číslo popisné nebo evidenční nepřiděluje, pokud na ni dosud nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Byt [..]
Zdroj: realml.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 78 se přihlašte, prosím.