Význam Certifikace
Co znamená slovo Certifikace? Zde naleznete 10 významů slova Certifikace. Můžete také přidat význam slova Certifikace sami

1

0   0

Certifikace


Proces používaný v kryptografii veøejného klíèe, pøi kterém majitel veøejného klíèe pøedkládá tento klíè povìøené instituci, aby jej tato instituce digitál [..]
Zdroj: vimevic.cz

2

0   0

Certifikace


1. Vydávání osvìdèení o kvalitì (výrobkù, èinností, schopností, èinností, zpùsobilosti atp.) a jejich funkènosti (zastávání urèitých funkcí) na základì nezávislého provìøov [..]
Zdroj: old.nvf.cz

3

0   0

Certifikace


je definována v ÈSN ISO/TR 14025 jako:
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

4

0   0

Certifikace


Zpùsob ovìøení po¾adované kvality èi stanoveného po¾adavku. Pou¾ívá se pro ovìøení jednotlivce èi skupiny obyvatel vykonávajících podobné èi shodné èinnosti, vy¾adující ovì [..]
Zdroj: datoveschranky.info

5

0   0

Certifikace


Certifikace je prováděna na základě mezinárodně uznávaných kritérií a požadavků obsažených v právních normách. Potvrzení, které vydává nezávislá organizace, neboli „třetí st [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

6

0   0

Certifikace


– označuje standardizovaný proces formálního uznávání vědomostí, dovedností a kompetencí osvojených jednotlivcem nebo předávaných poskytovatelem výchovně-vzdělávací služby.
Zdroj: mladezvakci.cz

7

0   0

Certifikace


postup ověřování způsobilosti.
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

8

0   0

Certifikace


1.) Vydávání osvědčení o kvalitě (výrobků, činností, schopností, činností, způsobilosti atp.) a jejich funkčnosti (zastávání určitých funkcí) na základě nezávislého prověřování. Audit systému kvality...
Zdroj: andromedia.cz

9

0   0

Certifikace


osvědčení, potvrzení
Zdroj: brumov-bylnice.cz

10

0   0

Certifikace


Způsob ověření požadované kvality či stanoveného požadavku. Používá se pro ověření jednotlivce či skupiny obyvatel vykonávajících podobné či shodné činnosti, vyžadující ově [..]
Zdroj: czechpoint.cz


Přidat význam slova Certifikace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Biometrika Certifikaèní autorita >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam