slovnik.ekopolitika.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy7
Obdržené negativní hlasy24
Karma:-16 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (335)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

akreditace


postup, na jehož základì vydává povìøený orgán osvìdèení o tom, že urèitý orgán nebo osoba jsou zpùsobilé provádìt urèité èinnosti.
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz (offline)

2

1 Thumbs up   2 Thumbs down

bat


zkratka z anglického názvu: Best Available Technique, což se pøekládá jako: nejlepší dostupná technika
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz (offline)

3

1 Thumbs up   3 Thumbs down

globalizace


je slovo vzniklé z uvedeného anglického výrazu „pøekládaného jako „zmezinárodnìní“. Vzhledem k tomu, že v kontextu, v nìmž se pojem globalizace používá, se jedná spíše o postupný proces než výsledek, je v tomto pøípadì výstižnìjším pøekladem slovo „zmezinárodòování“. Významným rysem globalizace je nárùst pøenosu informací v [..]
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz (offline)

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

indikátory


Ukazatele vývoje urèitého vybraného jevu získané prùbìžným sledováním, zaznamenáváním a vyhodnocováním souboru pøesnì stanovených údajù.
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz (offline)

5

1 Thumbs up   2 Thumbs down

sankce


pokuty a pøirážky, ukládané subjektùm za porušení legislativních ustanovení (pøíkazù a zákazù). Finanènì bolestnìjší pro podniky, protože si je nemohou odeèíst z nákladù, musí je platit ze zisku.
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz (offline)

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

recyklace


nebo-li znovuzískání èi opìtné získání je jeden ze zpùsobù využití odpadu, kdy se z odpadu vhodným výrobním procesem získá nìkterá z pùvodních surovin, napøíklad kov ze slitiny kovù (lit.1), který se opìt prùmyslovì zpracuje na další výrobky buï v recyklaèním anebo v jiném závodì. Viz také termíny: recyklovatelný [..]
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz (offline)

7

1 Thumbs up   2 Thumbs down

skleníkový efekt


je proces, pøi kterém atmosféra
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aarhuská úmluva


je úmluva o pøístupu k informacím, o úèasti veøejnosti na rozhodování a o pøístupu k právní ochranì v záležitostech životního prostøedí. Skládá se z preambule, 22 èlánkù a dvou pøíloh. V podstatì rozpracovává smìrnici Rady Evropského spoleèenství è.90/313/EEC „O volném pøístupu k informacím o životním prostøedí“. Úmluva byla jedním z výsledkù jedná [..]
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz (offline)

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aarlborgská charta


byla pøijata v dánském Aarlborgu v roce 1994 na První evropské konferenci o trvale udržitelných mìstech a obcích. Charta vyzývala všechna evropská mìsta a obce k zapojení do realizace programu nazvaného Místní Agenda 21, který byl pøijat na Summitu Zemì
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz (offline)

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

abiotický


neživý, neživotný. Abiotický èinitel je napø. svìtlo, teplo, intenzita sluneèního záøení, obsah živin v pùdách.
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 335 se přihlašte, prosím.