Význam Akreditace
Co znamená slovo Akreditace? Zde naleznete 21 významů slova Akreditace. Můžete také přidat význam slova Akreditace sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Akreditace


Akreditaci udìluje ministerstvo nejvýše na 10 let, lze ji opakovanì prodloužit a požádat o její rozšíøení. Bez akreditace nelze pøijímat uchazeèe, konat výuku, zkoušky ani udìlovat tituly. Pokud akred [..]
Zdroj: vysokeskoly.com

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Akreditace


proces, v průběhu kterého pověřená instituce (např. MŠMT, MZ, MPSV) posuzuje kvalitu žádosti o poskytování vzdělávání. Posuzuje se nejen žádost, ale i způsobilost (organizační, personální, materiálně- [..]
Zdroj: dvkk.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Akreditace


– formálně nebo společensky uznávané úřady nebo orgány akreditují vzdělávací programy, kurzy, činnosti a jejich výstupy. Tím potvrzují, že organizace či jednotlivci splňují standardy, které všichni odsouhlasili. Ručí za důvěryhodnost vydávaných certifikátů a diplomů, a tedy za reliabilitu a validit [..]
Zdroj: mladezvakci.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akreditace


Pověření, zplnomocnění, schválení, osvědčení.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akreditace


Proces ovìøení kvality urèité služby, zaøízení, vzdìlávacího programu atd. V zahranièí je buï vyžadován zákonem nebo dobrovolný, ale natolik prestižní, že organizace, která se k akreditaci nepøihlásí, riskuje svou dùvìryhodnost. Uplatòuje se též zásada, že neakreditované služby nemohou být bìžnì financovány z veøejných finanèních prostøedkù, jako j [..]
Zdroj: drogy-info.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akreditace


Proces  ovìøení kvality urèité služby, zaøízení, vzdìlávacího programu atd. V  zahranièí  je buï vyžadován zákonem nebo dobrovolný, ale natolik prestižní,  že organizace, která  se k akreditaci nepøihlásí, riskuje svou dùvìryhodnost.  Uplatòuje se též zásada, že neakreditované služby nemohou být bìžnì financovány z veøejných fin [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akreditace


pověření; zplnomocnění (např. akreditace novinářů na summitu NATO) akreditiv – platební dokument vydaný bankou; klient složí v bance peníze, (event. si je půjčí od banky), tyto prostředky pak jsou rez [..]
Zdroj: klub.slovniky.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akreditace


Potvrzení, urèení, zmocnìní konkrétní osoby k provedení právních èi zpravodajských úkonù, za jejichž výsledek pøejímá odpovìdnost ten, kdo zmocnìní vydal. Povìøení jednat jménem jiného právního s [..]
Zdroj: marxismus.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akreditace


Akreditace je pověření, zplnomocnění nebo schválení (i úřední) pro vykonávání nějaké činnosti. Často to znamená získat nějakou licenci.
Zdroj: az-data.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akreditace


(angl.: accreditation) - Ovìøení zpùsobilosti, uznání platnosti - proces, vyúsující v rozhodnutí, jímž se urèitému vzdìlávacímu programu nebo vzdìlávací organizaci (instituci) vyjadøuje oficiální uzn [..]
Zdroj: old.nvf.cz

11

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Akreditace


Pověření, zplnomocnění, schválení.
Zdroj: usetritnadanich.cz (offline)

12

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Akreditace


postup, na jehož základì vydává povìøený orgán osvìdèení o tom, že urèitý orgán nebo osoba jsou zpùsobilé provádìt urèité èinnosti.
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akreditace


povìøení, zplnomocnìní; potvrzení, schválení
Zdroj: islo.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akreditace


osvědčení, že poskytovatel certifikačních služeb splňuje podmínky stanovené tímto zákonem pro výkon činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb Pramen § 2 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu Viz také akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb (pro účely zákona o elektronickém podpisu) [..]
Zdroj: business.center.cz (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akreditace


Osvědčení, že poskytovatel certifikačních služeb splňuje podmínky stanovené zákonem o elektronickém podpisu pro výkon činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb. § 2 písm. z) z. č. 227/2000 Sb. Postup, na jehož základě se vydává osvědčení o tom, že právnické nebo fyzické osoby, které jsou podnikateli, splňují ve vymezeném rozsahu t [..]
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akreditace


Pověření , zplnomocnění, schválení.
Zdroj: uctovani.net

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akreditace


(angl.: accreditation) Ověření způsobilosti, uznání platnosti - proces, vyúsťující v rozhodnutí, jímž se určitému vzdělávacímu programu nebo vzdělávací organizaci (instituci) vyjadřuje oficiální...
Zdroj: andromedia.cz (offline)

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akreditace


Pověření, zplnomocnění nebo schválení (i úřední) pro vykonávání nějaké činnosti.
Zdroj: financialmarkets.cz (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akreditace


V původním smyslu znamenala jmenování určitého člověka zástupcem vysílajícího a udělení souhlasu přijímacího státu. V žurnalistice ale znamená zastupování média redaktorem na různých akcích [..]
Zdroj: spindoctors.cz

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akreditace


Povìøení, zplnomocnìní, schválení, osvìdèení.
Zdroj: klo.cz (offline)

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akreditace


Akreditace (z franc. accréditer, z mettre à crédit, ověřit důvěryhodnost) znamená oprávnění k určité činnosti nebo ověření a uznání takového oprávnění. Často to může být synonymum pro získání licence. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Akcie Akruální princip >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam