klo.cz

Website:https://www.klo.cz
Obdržené pozitivní hlasy9
Obdržené negativní hlasy25
Karma:-15 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (205)

1

2 Thumbs up   2 Thumbs down

ekonomika


Hospodáøství, hospodaøení, hospodárnost.
Zdroj: klo.cz (offline)

2

2 Thumbs up   2 Thumbs down

netto


Netto znamená èistý. Netto váha je hmotnost zbo¾í bez obalu. Netto hodnota aktiv je hodnota aktiv po odeètení oprávek.Opakem je brutto.
Zdroj: klo.cz (offline)

3

1 Thumbs up   2 Thumbs down

analýza


Rozbor, rozklad.
Zdroj: klo.cz (offline)

4

1 Thumbs up   2 Thumbs down

bilance


Celkový pøehled nebo výsledek nìjaké èinnosti. Výkaz o majetku firmy (aktiva) a zdrojích jeho financování (pasiva) k urèitému datu.
Zdroj: klo.cz (offline)

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

revize


Kontrola, pøezkoumání, zji¹»ování správnosti.
Zdroj: klo.cz (offline)

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

status


Právní postavení osoby nebo organizace nebo územního celku.
Zdroj: klo.cz (offline)

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

valuta


Hotovostní peníze cizích státù.
Zdroj: klo.cz (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

agenda


Souhrn administrativních (úèetních) prací. Té¾ náplò práce.
Zdroj: klo.cz (offline)

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akceptace


Pøijetí. Napøíklad u smìnky. Tímto aktem se stává akceptant cizí smìnky pøímým dlu¾níkem.
Zdroj: klo.cz (offline)

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akcie


Cenný papír majetkového charakteru, s ním¾ jsou spojena práva akcionáøe. Akcionáø jako spoleèník akciové spoleènosti se mù¾e podílet dle obchodního zákoníku a stanov spoleènosti na jejím hospodaøení.
Zdroj: klo.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 205 se přihlašte, prosím.