klo.cz

Website:https://www.klo.cz
Obdržené pozitivní hlasy9
Obdržené negativní hlasy25
Karma:-15 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (205)

1

2   2

ekonomika


Hospodáøství, hospodaøení, hospodárnost.
Zdroj: klo.cz

2

2   2

netto


Netto znamená èistý. Netto váha je hmotnost zbo¾í bez obalu. Netto hodnota aktiv je hodnota aktiv po odeètení oprávek.Opakem je brutto.
Zdroj: klo.cz

3

1   2

analýza


Rozbor, rozklad.
Zdroj: klo.cz

4

1   2

bilance


Celkový pøehled nebo výsledek nìjaké èinnosti. Výkaz o majetku firmy (aktiva) a zdrojích jeho financování (pasiva) k urèitému datu.
Zdroj: klo.cz

5

1   1

revize


Kontrola, pøezkoumání, zji¹»ování správnosti.
Zdroj: klo.cz

6

1   1

status


Právní postavení osoby nebo organizace nebo územního celku.
Zdroj: klo.cz

7

1   1

valuta


Hotovostní peníze cizích státù.
Zdroj: klo.cz

8

0   1

agenda


Souhrn administrativních (úèetních) prací. Té¾ náplò práce.
Zdroj: klo.cz

9

0   1

akceptace


Pøijetí. Napøíklad u smìnky. Tímto aktem se stává akceptant cizí smìnky pøímým dlu¾níkem.
Zdroj: klo.cz

10

0   1

akcie


Cenný papír majetkového charakteru, s ním¾ jsou spojena práva akcionáøe. Akcionáø jako spoleèník akciové spoleènosti se mù¾e podílet dle obchodního zákoníku a stanov spoleènosti na jejím hospodaøení.
Zdroj: klo.cz


Pro zobrazení všech definic slova 205 se přihlašte, prosím.